Cookievejledningen

Her kan du læse vejledningen om bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.

Denne vejledning erstatter den tidligere cookievejledning nr. 9187 af 24. april 2013. Vejledningen har til formål at understøtte reglerne i bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen).

Læs vejledningen her:

1. Kapitel: Værd at vide om cookies

2. Kapitel: Cookieregler for ejere af hjemmesider

3. Kapitel: Dine pligter, når du bruger cookies

4. Kapitel: Kend dine cookies

5. Kapitel: Hvordan får jeg et gyldigt samtykke fra mine brugere? 

6. Kapitel: Cookiebanner forklarer om cookies på hjemmesiden

7. Kapitel: Baggrund

8. Kapitel: Sørg også for at overholde databeskyttelsesreglerne (GDPR)

Version 3.0
Seneste opdatering 10. december 2019

1. Kapitel


Værd at vide om cookies

En cookie er en lille datafil, der indsamler digitale fodspor om brugerne, når de færdes online.

Cookies bliver gemt på brugerens computer, tablet eller smartphone, når denne besøger din hjemmeside. Cookies kan så indsamle information om, hvilke sider brugeren besøger, hvilke artikler brugeren læser, og hvad brugeren køber. Der findes også andre lignende teknologier, som på tilsvarende vis indsamler oplysninger om brugerne.

Hjemmesider kan bruge cookies og lignende teknologier til mange forskellige formål. Det kan fx være at sikre, at hjemmesidernes funktioner virker, at optimere design og kvalitet af en hjemmeside, at give målrettet og relevant indhold på en hjemmeside eller at målrette annoncer i kommercielt øjemed.

Hvis du har en hjemmeside, skal du derfor bruge teknologierne med omtanke og – ikke mindst – overholde cookiereglerne.

2. Kapitel


Cookieregler for ejere af hjemmesider

Cookiereglerne stiller krav om, at du indhenter et informeret samtykke fra dem, der besøger hjemmesiden, inden du og andre anvender cookies og lignende teknologier til fx statistik eller markedsføringsformål.

Hvis du derimod kun bruger eller tillader, at der bruges cookies til tekniske nødvendige formål på din hjemmeside, behøver du ikke informere brugerne eller få deres samtykke hertil. Hvis du ikke lever op til cookiereglerne, kan det straffes med bøde.

3. Kapitel


Dine Pligter, når du bruger cookies

Du skal give brugerne besked om, hvad du og eventuelle tredjeparter bruger cookies til på din hjemmeside, og få deres samtykke hertil, med mindre der alene anvendes cookies til rent teknisk nødvendige formål. Brugerne har nemlig som udgangspunkt krav på at vide, at der vil blive indsamlet oplysninger om dem til forskellige formål. De skal derfor have mulighed for at acceptere eller afvise, at der indsamles eller lagres oplysninger på deres computer, tablet eller smartphone.

3.1. Cookies til statistik og markedsføring kræver samtykke fra brugeren

Anvender du og eventuelle tredjeparter cookies eller andre lignende teknologier til andre formål end de nødvendige, tekniske funktioner på hjemmesiden, kræver det et informeret samtykke fra brugeren. Det er fx tilfældet, hvis du og eventuelle tredjeparter bruger cookies eller lignende teknologier til at indsamle oplysninger om brugeren til statistik- eller markedsføringsformål.

Eksempler på tredjeparter, der anvender cookies på din hjemmeside, kan være sociale plugins (fx ’synes-godt-om’- og ’del’-knapper) på hjemmesiden, der linker til Facebook og Twitter m.v. eller diverse annoncører/bureauer, der får adgang til at anvende en cookie for at følge brugeren på tværs af hjemmesider og lave målrettet annoncering. Det kan også være tilfældet, hvis din hjemmeside benytter værktøjer, som tredjeparter stiller til rådighed til måling af trafik og generering af statistik fx Google Analytics.

3.2. Cookies til tekniske funktioner kræver ikke samtykke fra brugeren

Du skal ikke have et informeret samtykke fra brugeren, når du bruger cookies til de helt nødvendige tekniske funktioner på hjemmesiden, fx en loginfunktion på hjemmesiden eller den elektroniske indkøbskurv på din webshop, hvor cookies sikrer, at den elektroniske indkøbskurv husker brugerens varer, mens de handler eller kigger videre på hjemmesiden.

4. Kapitel


Kend dine cookies 

Her kan du se en oversigt over ofte anvendte cookietyper, hvad de gør, hvad du skal fortælle brugerne af din hjemmeside og hvornår du skal sikre dig brugerens samtykke inden cookies anvendes.

Teknisk cookie

 • Sørger for, at hjemmesider fungerer, og at brugerne forbliver logget ind. Husker fx, hvad en bruger har lagt i sin indkøbskurv på webshoppen.
 • Samler ikke informationer om, hvad brugerne søger efter på nettet.
 • Du skal ikke informere brugerne om tekniske cookies eller indhente deres samtykke.

Statistikcookie

 • Bliver brugt til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. Fx ved at indsamle besøgsstatistik.
 • Samler ikke informationer om, hvad brugerne søger efter på nettet.
 • Du skal informere brugerne om statistikcookies og indhente deres samtykke.

Personaliseret cookie (trackingcookie)

 • Indsamler vores digitale fodspor, og hvad brugeren interesserer sig for. Bruger den indsamlede viden til at personalisere indholdet på hjemmesiden.
 • Samler informationer om, hvad brugerne søger efter på nettet, til fremvisning af indhold, som kan være interessant for brugeren. Ikke til markedsføring.
 • Du skal informere brugerne om personaliserede cookies og indhente deres samtykke.

Markedsføringscookie (trackingcookie)

 • Indsamler vores digitale fodspor, og hvad brugeren interesserer sig for. Bruger den indsamlede viden til at vise personrettede annoncer for brugeren, når denne færdes på nettet.
 • Samler informationer om, hvad brugerne søger efter på nettet, til markedsføring af indhold, som kan være interessant for brugeren.
 • Du skal informere brugerne om markedsføringscookies og indhente deres samtykke.

Læs mere om cookietyperne

5. Kapitel


Hvordan får jeg et gyldigt samtykke fra mine brugere?

Hvis der bruges cookies til andre formål end rent teknisk nødvendige formål, skal dine brugere samtykke til, at der via din hjemmeside må sætte cookies på deres enhed, fx smartphone, tablet eller computer. Det kræver, at du forinden informerer dem tydeligt om, hvilke formål du og evt. andre tredjeparter bruger cookies til. Brugerne skal være klar over, hvad der sker, når de afgiver deres samtykke.

EU-Domstolen har den 1. oktober 2019 afsagt en præjudiciel dom om krav til samtykke ved brugen af cookies (Sag C-673/17). Dommen kan have betydning for udformningen af cookieboksen på din hjemmeside.

Samtykke kræver en aktiv handling fra brugeren

I dommen blev det fastslået, at et forudafkrydset felt ikke kan udgøre et gyldigt samtykke, fordi brug af cookies på internetsider kræver en aktiv handling hos brugeren.

I dommen kan man læse, at kravet om brugerens aktive handling udspringer af en fortolkning af begrebet samtykke, der defineres som en ”frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse” – og at behandling af personoplysninger kun må finde sted, hvis ”der ikke hersker tvivl om, at den registrerede har afgivet sit samtykke” (Direktiv 95/46/EF, artikel 2, litra f) og artikel 7, litra a).

At viljestilkendegivelsen skal være ”specifik”, betyder, at den skal vedrøre præcis den pågældende behandling af oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsens vurdering:

Siden 2013 har det været Erhvervsstyrelsens, nu Digitaliseringsstyrelsens praksis, at brugerens viljetilkendegivelse bl.a. kan ske ved aktiv brug af en tjeneste – fx ved at brugeren klikker videre på hjemmesiden. Mange hjemmesider benytter således i dag en formulering som ligner denne: ”Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies.”

Det er Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at dommen og dens fortolkning af ”aktiv handling” betyder, at ”gå videre” kan sidestilles med et forudafkrydset felt og ikke kan anses som udtryk for brugerens aktive, specifikke samtykke til at anvende cookies.
På den baggrund har Digitaliseringsstyrelsen besluttet at ændre sin praksis på dette område således, at brugerens samtykke ikke længere kan indhentes på den beskrevne måde.

Krav om oplysning om cookiers funktionsvarighed

I dommen blev det også fastslået, at brugeren skal have oplysninger om cookies funktionsvarighed (udløbsdato) – altså hvor længe cookies indsamler oplysninger på brugerens [terminal]udstyr.

Digitaliseringsstyrelsen er fortsat i gang med at analysere det samlede omfang af dommens betydning i forhold til de danske cookieregler, herunder den nuværende praksis og behovet for at ændre reglerne. På den baggrund vil styrelsen opdatere denne cookievejledning.

5.1. For at opfylde informationskravet skal du:

 • Skrive informationen i et klart, præcist og letforståeligt sprog eller tilsvarende i letforståeligt billedsprog, fx piktogrammer.
 • Oplyse om formålene med at bruge cookies.
 • Fortælle brugerne, hvem der står bag de anvendte cookies – det kan være hjemmesidens ejer eller en tredjepart.
 • Oplyse om, hvordan brugeren samtykker til eller afslår brug af cookies.
 • Oplyse hvordan brugeren kan trække sit samtykke tilbage.
 • Oplyse om cookiernes funktionsvarighed (udløbsdato).

5.2. Krav til samtykke:

 • Brugeren skal kunne give samtykke eller afslå at give samtykke til brug af cookies.
 • Brugeren skal kunne tilbagekalde et tidligere givet samtykke.
 • Brugeren skal let kunne finde yderligere information om brugen af cookies på hjemmesiden.
 • Samtykket skal være knyttet til det formål, som indsamlingen af data skal anvendes til at opfylde.

Overholder du ikke ovenstående krav til information og samtykke, vil brugernes samtykke til anvendelse af cookies ikke være gyldigt.

6. Kapitel


Cookiebanner forklarer om cookies på hjemmesiden

En måde at få brugeren til at acceptere eller afvise brugen af cookies på din hjemmeside er ved at implementere et såkaldt cookiebanner. Her bliver brugeren præsenteret for de væsentligste oplysninger om hjemmesidens brug af cookies og kan acceptere eller afvise cookies, fx ved brug af knapper eller ved udfyldelse af en formular i sammenhæng med den relevante information. De væsentligste oplysninger vil være formålene med brugen af cookies, og hvem der anvender cookies.

I cookiebanneret kan du indsætte et direkte link til yderligere cookieinformation om, hvordan brugeren i praksis kan tilbagekalde sit samtykke m.v.

Et eksempel på cookiebanner kunne være:

Eksempel på cookie-banner

Det er med den kongelige resolution af 15. December 2022 nu Digitaliseringsstyrelsen, der fører tilsyn med cookiereglerne. 

Digitaliseringsstyrelsen har i øvrigt sammen med Erhvervsstyrelsen udgivet nogle ikke-bindende retningslinjer for offentlige myndigheder om ansvarlig anvendelse af cookies på digitale løsninger. Selvom retningslinjerne er rettet mod offentlige myndigheder, kan du også anvende og blive inspireret af dem.

Se ’Retningslinjer for cookies på hjemmesider for offentlige myndigheder'

7. Kapitel


Baggrund

Cookiebekendtgørelsen stiller krav om at hjemmesider, der gør brug af teknologier til at lagre eller læse oplysninger på en brugers computer eller andet IT-udstyr, sikrer samtykke hertil fra brugeren af hjemmesiden, inden teknologien anvendes.

De danske cookieregler udspringer af e-privacy-direktivets artikel 5, stk. 3, der er implementeret i dansk ret med cookiebekendtgørelsen, som er udstedt i medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov om nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven). Artikel 5, stk. 3, i e-privacy direktivet indeholder en henvisning til det nu ophævede persondatabeskyttelsesdirektiv, der er erstattet af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og skal derfor læses sammen med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Om e-privacy-direktivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) som er ændret ved direktiv 2009/136/EF.

Om databeskyttelsesforordningen (GDPR): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

8. Kapitel


Sørg også for at overholde databeskyttelsesreglerne (GDPR)

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at cookiereglerne alene regulerer selve indsamlingen af enhver type oplysning fra brugerens terminaludstyr, fx computer, tablet eller smartphone. Ved en eventuel viderebehandling af de indsamlede oplysninger skal du sikre dig, at dette sker i overensstemmelse med de generelle databeskyttelsesregler (GDPR), hvis der er tale om personoplysninger. Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du har spørgsmål til databeskyttelsesreglerne.

Læs mere om databeskyttelse (GDPR) på Virksomhedsguiden

Sådan behandler du og beskytter personoplysninger