Hvem oplever udfordringer ved det digitale?

Hvad der er nemt for nogle borgere, er svært for andre – og det, man kunne i går, kan man måske ikke i dag. Det er vanskeligt at sætte præcise tal på hvor mange af os, der ikke kan begå sig digitalt på lige fod med flertallet. På siden her finder du Digitaliseringsstyrelsens estimater og en række brugbare indikatorer.

Digitale udfordringer hos borgerne er sammensatte, komplekse og ofte afhængige af kontekst.

Man kan fx se borgere med motorisk handicap, der kan mere digitalt, end før der fandtes digitale hjælpemidler. Omvendt er der et højt antal ældre, der hidtil har kunnet klare sig selv digitalt, men må give op på grund af fx begyndende demens. Derfor er det ikke altid meningsfuldt at opdele borgerne alene i dem, der ’kan’ eller ’ikke kan’.

Hvor mange borgere oplever udfordringer ved at være digitale?

Digitaliseringsstyrelsen og KL vurderer i rapporten Digital inklusion i det digitaliserede samfund (april 2021), at andelen af borgere, der oplever udfordringer ved det digitale samfund, udgøres af:

  • De fritagede – de af borgerne, der er fritaget for Digital Post. Pr. 3. maj 2023 er 6,5 pct. af borgerne over 15 år fritaget for Digital Post.
  • Ca. 10-15 pct., som tilsyneladende klarer sig digitalt, men har brug for hjælp i større eller mindre grad. Udgangspunktet for borgerne i denne digitale ”gråzone” varierer meget. Nogle borgere har både Digital Post og MitID, men rammer alligevel forskellige barrierer i det digitale møde med de offentlige myndigheder.

I den ene ende af skalaen findes borgere, der i høj grad er afhængige af hjælp for at være digitale. I den anden ende er der borgere, der måske er helt digitale i deres hverdag, men som i mødet med den offentlige sektor kan opleve vanskeligheder eller have særlige behov.

Dette estimat inkluderer ikke pludseligt opståede, midlertidige livssituationer hos dem, der normalt klarer sig selv.

Estimater og vurderinger herover refererer til Digitaliseringsstyrelsen og KL’s rapport Digital inklusion i det digitaliserede samfund (april 2021). 

Læs rapporten fra 2021 Digital inklusion i det digitaliserede samfund her

Borgernes fritagelse for Digital Post

Pr. 16. november 2023 er ca. 5,9 pct. af borgerne fritaget for Digital Post – det svarer til ca. 297.000 borgere.

Du finder altid de seneste tal og statistik om Digital Post på siden om Digital Post på digst.dk her

I figuren herunder er udviklingen i borgernes fritagelse for Digital Post illustreret fra 2018 til 2023.

Andel af borgere over 15 år, der er fritaget for Digital Post, pct. (2018-2022: 31. marts; 2023: 3. maj)

Det er de ældste borgere, der i videst omfang er fritaget for Digital Post. I figuren herunder ses hvor stor en andel, der er fritaget for Digital Post i forskellige aldersgrupper.

Andel borgere fritaget for Digital Post efter alder, pct. (31. marts 2022).

Ca. 194.000 borgere (ca. 4,2 pct. af tilmeldte til Digital Post) har pr. januar 2023 givet en anden person læseadgang til deres Digital Post. Det kan fx være pårørende eller lignende, der så kan hjælpe med at læse den Digital Post, borgeren modtager, ved at logge ind i sin egen Digital Post.

Indikatorer for borgernes digitale udfordringer

Det er vanskeligt at estimere hvor mange borgere, der er digitalt udfordret. Nogle er borgere med forskelligartede kognitive, motoriske og sensoriske handicap, hvilket der ikke føres register over i Danmark. Der findes dog indikatorer, der kan illustrere omfanget.

VIVE estimerede i 2016, at ca. 123.000 danskere har et større psykisk handicap, og at ca. 358.000 har et større fysisk handicap. Det er respondenterne selv, der angiver deres handicap i VIVEs undersøgelse, men tallet indikerer et omfang. Det er dog langt fra alle danskere, der har et handicap, som også er digitalt udfordrede.

For nogle har digitaliseringen givet nye muligheder og gjort dem mere selvhjulpne, men borgere med funktionsnedsættelser er i vid udstrækning afhængige af digitale hjælpemidler og webtilgængelige it-løsninger.

Du kan læse mere om Digitaliseringsstyrelsens arbejde med webtilgængelighed i den offentlige sektor her

Du kan læse mere om det fællesoffentlige arbejde for digital inklusion her  

Indikatorer fra It-anvendelse i befolkningen

I samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen undersøger Danmarks Statistik hvert år danskernes digitale adfærd i surveyet  It-anvendelse i befolkningen .

Undersøgelsen giver blandt andet indblik i borgernes digitale sikkerhedsadfærd, brug af offentlige digitale løsninger og tillid til løsningerne. Undersøgelsen er repræsentativ og dækker borgere i aldersgruppen 15-89 år.

Resultaterne herunder er fra 2022-undersøgelsen.

92 pct. af danskerne er på internettet hver dag eller næsten hver dag, og 97 pct. har været på internettet inden for de seneste tre måneder. To pct. har aldrig været på internettet.

Borgernes forudsætninger for at anvende offentlige digitale løsninger

1) I hvilken grad føler du dig rustet til at bruge internettet med dine it-færdigheder?

 

2) I hvilken grad føler du, at du overordnet har de nødvendige kompetencer til at anvende offentlige digitale løsninger?

Borgernes forudsætninger for at navigere i det digitale samfund og for at anvende offentlige digitale løsninger handler ikke alene om it-færdigheder. En anden væsentlig faktor er den enkeltes kendskab til og forståelse for det domæne, man har med at gøre – i relation til den offentlige sektor fx borgerens viden om, hvad offentlige myndigheder kan hjælpe én med som borger.

Resultater fra It-anvendelse i befolkningen 2022 viser, at den gruppe af borgere, der vurderer at have få digitale kompetencer og/eller lavt kendskab til den offentlige sektor, udgør samlet 17,2 pct. af den voksne befolkning. Andelen heraf, der både vurderer at have få digitale kompetencer og et lavt kendskab til den offentlige sektor, udgør 3,5 pct. af befolkningen.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet rapporten Tilliden til den digitale offentlige sektor 2022, der blandt andet belyser borgernes forudsætninger for at anvende digitale offentlige løsninger og behov for hjælp. Rapporten er baseret på resultater fra It-anvendelse i befolkningen 2022 og giver en række væsentlige indsigter i danskernes tillid til og interaktion med den digitale offentlige sektor.

Du kan læse rapporten Tilliden til den digitale offentlige sektor her

Borgernes behov for hjælp til offentlige digitale løsninger

Har du inden for de seneste 12 måneder har brug for hjælp til offentlig digital selvbetjening eller Digital Post?

Har du behov for andres hjælp, fordi kontakten til det offentlige er digital, eller ville du også have behov for hjælp, hvis kontakten ikke var digital?

Population: har haft brug for hjælp til offentlig digital selvbetjening eller Digital Post inden for det seneste år.

Blandt de borgere, der har haft behov for hjælp til offentlig digital selvbetjening eller Digital Post inden for det seneste år, har:

63 pct.

fået hjælp fra en person i familien eller vennekredsen.

26 pct.

fået hjælp fra myndigheders support på telefon eller chat.

16 pct.

fået hjælp i borgerservice eller på et bibliotek.

Borgere, der har brug for hjælp til det digitale fra fx en pårørende, kan tildele læseadgang til Digital Post eller afgive en digital fuldmagt til en række offentlige selvbetjeningsløsninger

Du kan læse mere om Digital Fuldmagt på borger.dk her

Du kan læse mere om læseadgang til Digital Post på borger.dk her

Om undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen

Den årlige undersøgelse It-anvendelse i befolkningen giver et grundigt indblik i danskernes digitale adfærd, herunder hvem der gør mest brug af digitaliseringens mange muligheder, samt hvilke borgere, der er udfordrede af udviklingen. Statistikkerne opgøres på alder, køn, uddannelsesniveau, geografi, indkomst mv., hvilket giver et indblik i, hvor intensivt forskellige grupper af befolkningen bruger de nye teknologier.

Undersøgelsen udspringer af en EU-forordning og en række spørgsmål stilles derfor ens i alle EU-landene. I den danske undersøgelse stilles en række ekstra spørgsmål, ligesom målpopulationen er udvidet i forhold til EU-standarden, der er personer mellem 16-74 år, til personer mellem 15-89 år.

Læs mere om It-anvendelse i befolkningen her