Fælles standard for skriftlig patientinformation på Region Hovedstadens hospitaler

Sundhedsvæsenet er i berøring med borgere, der i kraft af deres sygdom kan være mere sårbare og udsatte end normalt. Det forstærker behovet for letforståelig og inkluderende kommunikation. Fra et sundhedsfagligt perspektiv kan det dog være en udfordring fx at omskrive fagbegreber til et mere letforståeligt sprog, fordi nuancer kan gå tabt.

Enkel og forståelig kommunikation om undersøgelser og behandlinger på hospitalet er et vigtigt udgangspunkt for at skabe gode forløb for både patienter, pårørende og fagpersonale.

Uanset hvor stærke vi normalt er, kan næsten alle føle sig på usikker grund, hvis man bliver syg. Vi bliver mere sårbare, og vi kan have svært ved at forstå det, vi møder. Som sundhedsvæsen har vi en forpligtelse til at gribe alle patienter, uanset deres forudsætninger.
– Tina Linder Thomsen, Teamkoordinator i redaktion for skriftlig patientinformation

Region Hovedstaden har udviklet en fælles standard for skriftlig patientinformation, som stiller krav til sprog, opbygning, layout og distribution. Formålet er at formidle fagligt svært stof på en måde, så patienterne kan forstå det og handle ud fra det. Den fælles standard for skriftlig patientinformation indebærer også overvejelser om layout og struktur, for i højere grad at tage hensyn til patienter med fx læsevanskeligheder.

Fem gode råd

Tina Linder Thomsen har følgende råd til andre myndigheder, som ønsker at forene fagligheder i deres borgerrettede kommunikation:

  1. Anvend forskellige fagligheder til at finde balancen mellem det nuance-rede og letforståelige

  2. Prioritér tid til at etablere en god samarbejdsform

  3. Inddrag jeres målgruppe løbende, og brug deres input

  4. Overvej om dit budskab bør suppleres med illustrationer eller lignende

  5. Tænk drift, vedligehold og organisering ind hurtigst muligt

Struktur og illustrationer viser patienterne vejen

En klar struktur i teksten er vigtig for, at patienterne kan orientere sig i informationen og zoome ind på det, der er relevant, før, under og efter et besøg på hospitalet. Det giver en bedre patientoplevelse, og det forebygger unødige misforståelser for både patienten og hospitalet.

Når patienter møder velinformerede op på hospitalet, føler de sig imødekommet, inddraget og i stand til at forholde sig til forskellige elementer i deres forløb. Når patienterne er velforberedte, sparrer det ressourcer for hospitalet.
– Tina Linder Thomsen, Teamkoordinator i redaktion for skriftlig patientinformation

Den fælles standard for skriftlig patientinformation har blandt andet ført til en genskrivning af pjecen om operation for forkalkning i bækken- og lyskepulsåren med strukturerende overskrifter, der tydeligt viser, hvor patienten finder hvad. 

I den nye version er overskrifttypografien inddelt i flere niveauer, så det er lettere for patienten at gennemskue strukturen. Derudover er teksten gået fra to til én spalte for at øge læsbarheden. Herunder ses et udsnit af den nye pjece sammenholdt med den tidligere version (se illustration med to sammenholdte pjecer). 

Illustrationer er særligt gode til at forklare indvendige indgreb. De kan være en hjælp at tale ud fra – både for lægen og patienten, fordi de kan give et mere klart billede af indgrebet. Den nye fælles standard for patientinformation foreskriver derfor, at pjecer skal indeholde illustrationer, når det giver mening (se illustration fra pjece om operation for forkalkning i bækken og lyskepulsårerne).

 

Illustration af udsnit af den nye pjece sammenholdt med den gamle

 

Illustration fra pjece om operation for forkalkning i bækken- og lyskenpulsårerne

Et godt tværfagligt samarbejde er afgørende

Når der arbejdes med kommunikation rettet mod patienter, skal både sundhedsfaglige og kommunikationsfaglige bidrage til arbejdet. Der skal indgås kompromisser med omskrivninger, som fremmer forståelsen, men hvor vigtige sundhedsfaglige nuancer ikke forsvinder. Det kan være svære hensyn at afveje.

Samarbejdet kan være sårbart, fordi det i høj grad handler om fagligheder. Men i sidste ende er vi her alle for patienternes skyld, og det driver arbejdet for alle involverede.
─ Tina Linder Thomsen, Teamkoordinator i redaktion for skriftlig patientinformation

I samarbejdet er det vigtigt, at kommunikationsfaglige medarbejdere går til arbejdet med ydmyghed over for det faglige indhold – og samtidig, at de sundhedsfaglige går til arbejdet med en åbenhed over for, at formidling også er en faglighed. En konstruktiv feedbackkultur og tålmodighed fra de involverede parter er vigtige elementer i det tværfaglige samarbejde.

Etableringen af en samarbejdsform, hvor alle perspektiver respekteres, tager tid at lande, men er afgørende i processen. Tekstarbejde inden for patientkommunikation tager derfor tid, fordi målet er den høje kvalitet.

I arbejdet med den fælles standard for patientinformation afsættes der tid til en række arbejdsmøder, hvor relevante sundhedsfaglige repræsentanter og kommunikationsmedarbejdere gennemgår nye tekster fra start til slut. Først når der er enighed om den endelige pjece, er arbejdet færdigt. Alene i 2023 blev næsten 500 pjecer gennemgået på arbejdsmøder på regionens hospitaler.

Inddrag målgruppen løbende

Patienterne er løbende inddraget i arbejdet med nye pjecer. Der er gennemført kvalitative interviews af forskellige patientgrupper, som er blevet spurgt til for-ståelsen af indholdet, deres ønsker i forhold til detaljegrad mm. Både patienter med livstruende sygdomme, med mindre alvorlige sygdomme og patienter med kroniske sygdomme er blevet involveret.

Der er også gennemført undersøgelser af uforberedte patienter, hvor de er blevet spurgt ind til årsagen til, at de ikke har været forberedte og særligt den skriftlige informations rolle i eventuelle misforståelser. Senest er en kvalitativ undersøgelse blevet gennemført i 2023.

Fremtiden for patientinformation på Region Hovedstadens hospitaler

Der vil altid være borgere, der er udfordret af skriftlighed – uanset hvor velskrevet patientinformationen er. Samtidig giver respondenterne i en kvalitativ undersøgelse fra 2023 udtryk for, at de ønsker flere visuelle virkemidler såsom illustrationer. I fremtiden er det et ønske at supplere med videoanimation, så pjecerne med patientinformation i højere grad imødekommer forskellige behov.

Vi vil gerne udvide med andre formater, særligt animation, som kan forklare det komplekse på en anden måde. Vi ved, at mange borgere har gavn af visuel kommunikation.

– Tina Linder Thomsen, Teamkoordinator i redaktion for skriftlig patientinformation