Hjælp dem, der hjælper

Det skal være nemt, sikkert og trygt for støttepersoner at hjælpe digitalt.

Mange, der er udfordrede af det digitale, finder hjælp hos støttepersoner som familie, en it-frivillig eller en medarbejder på fx et botilbud. Det er godt, fordi de dermed får adgang til fordele ved den digitale service.

Men hjælpesituationen kan være sårbar og grænseoverskridende. Der kan fx være situationer, hvor borgeren udleverer sine kodeord, eller hvor man som hjælper får adgang til private oplysninger, der er unødvendige for de givne formål.

Derfor er det vigtigt, at vi som myndigheder tager ansvar for at skabe klare ram-mer for hjælpen. Det indebærer især gode muligheder for digital partsrepræsentation, hvormed en hjælper kan varetage borgerens interesser.

Det kræver, at brugsscenarier tænkes grundigt igennem for den, der har brug for hjælp og for hjælperen. Med gode hjælpemuligheder kan flere nå i mål med deres gøremål digitalt, på en tryg og sikker måde.

Omsæt princippet til praksis

Tryg og tilstrækkelig hjælp kræver gode digitale hjælpemuligheder. Indtænk borgernes behov for blandt andet partsrepræsentation i jeres løsninger og sørg for, at borgeren med hjælpen kan nå i mål med sit gøremål.

Betragt det samlede hjælpeforløb som en brugerrejse for både hjælper og borger. Sørg for, at forløbet er nemt for hjælperen, og at hjælperen har de nødvendige rettigheder til at gennemføre opgaven.

Det kan være vanskeligt at navigere i de forskellige muligheder for partsrepræsentation. Skab overblik over de digitale hjælpemuligheder og benyt fx den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, så mulighederne er genkendelige og intuitivt anvendelige på tværs.

Det kan ikke forventes, at hjælpere ved, hvordan de kan hjælpe digitalt. Derfor er det vigtigt at informere hjælpere om, hvad de kan hjælpe med i det konkrete gøremål, og hvordan de hjælper digitalt.

Vær opmærksom på, at hjælpere ikke nødvendigvis har et stærkt udgangspunkt for at hjælpe digitalt. Det gælder også medarbejdere, der ved siden af deres kerneopgave hjælper borgere med digitale gøremål. Det kan være hensigtsmæssigt at understøtte medarbejderne med relevant vejledningsmateriale eller kompetenceudvikling.

Nøglespørgsmål

Nøglespørgsmålene kan være en hjælp i forhold til at sikre de relevante overvejelser om digital inklusion i fx et projekt. 

Brug nøglespørgsmålene til at sikre jer mod utilsigtede konsekvenser for borgerne og til at komme hele vejen rundt i vurderingen af forskellige relevante hensyn.

  1. Hvilke digitale hjælpemuligheder kan understøtte borgernes ret til partsrepræsentation i jeres løsning? Benytter I fx den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning? Læs mere om Digital Fuldmagt på digst.dk 

  2. Hvordan ser den samlede brugerrejse ud for hjælperen og den, der får hjælp? Tager brugerrejsen fx højde for, at der er borgere, der ikke har MitID, smartphone eller kreditkort?

  3. Hvor oplever hjælperne behov for vejledning og hvilke muligheder for vejledning stiller I til rådighed?

  4. Hvilke brugerrettigheder har hjælperen behov for, for at hjælpe borgeren i mål med sit gøremål?
  5. Hvilke private oplysninger om borgeren har hjælperen behov for adgang til for at kunne hjælpe – og er der oplysninger, som er unødvendige at vise hjælperen?

Inspiration

Gå på opdagelse og få yderligere inspiration og forståelse for, hvordan princippet kan realiseres.

Nye digitale løsninger er en stor del af hverdagen på de fleste arbejdspladser.

Det stiller digitale krav til alle medarbejdergrupper, der kan have brug for vejledning til en specifik løsning eller et egentligt digitalt kompetenceløft.

På sundhed.dk tilbyder de en række læringsartikler til fagpersonalet i almen praksis om brugen af forskellige digitale sundhedsløsninger.

Der er også vejledninger til, hvordan den praktiserende læge kan vejlede borgerne i brugen af digitale sundhedsløsninger.

Få inspiration til, hvordan læringsmateriale til fagpersonale kan udarbejdes på sundhed.dk

Værktøjer

Digital Fuldmagt

Borgere har ret til at lade sig repræsentere af andre i en sag hos en offentlig myndighed. Fx en pårørende kan være til stor hjælp, når en borger har behov for hjælp til at varetage sine interesser. Den fællesoffentlige løsning Digital Fuldmagt tilbyder en intuitiv og genkendelig løsning til at understøtte partsrepræsentation digitalt.

Læs mere om Digital Fuldmagt

Case fra Region H Psykiatri

Psykiatriguiden

Psykiatriguiden er et digitalt opslagsværk med information om muligheder, behandling og rettigheder mv. til patienter og pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri.

Case fra Region H

Brugerinddragelse

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet en metodebank til rådighed for myndigheder, der ønsker at arbejde med gode brugeroplevelser i digitale løsninger. Metodebanken er en praksisnær introduktion og guide til anvendelsen af 14 metoder og værktøjer, der tilsammen skal gøre det lettere at arbejde med brugerinddragelse. 

Læs mere og find skabeloner til metoderne på arkitektur.digst.dk