Fast Track Resolution (Hurtig afgørelse)

Du kan her på siden læse vejledningen og bestemmelserne til Fast Track Resolution.

Vejledning

Formål

I it-driftskontrakter vil der løbende opstå tvister og uenigheder, som indebærer en risiko for, at fokus flyttes fra den egentlige opgave og i stedet rettes mod den igangværende konflikt, hvilket i værste fald kan medføre, at samarbejdet stopper - afhængig af systemerne kan konsekvenserne være aldeles kritiske for kunden og brugerne af systemet. Samarbejdet kan ødelægges og stemningen kan være på nulpunktet, hvilket i sidste ende ikke tjener nogen af parternes interesse.

Første skridt på vejen til at imødekomme de udfordringer er at adskille den daglige operationelle driftsafvikling fra de kommercielle/kontraktuelle uenigheder (se også ”Fix First Settle Later” princippet) samt at have et separat forum til at drøfte og løse uenigheder (se også Samarbejdsorganisation).

Formålet med disse bestemmelser er, at uenigheder kan løses hurtigt og effektivt, hvis parterne ikke umiddelbart kan nå til enighed, og samtidig ikke ønsker at igangsætte en større proces med deraf følgende negative konsekvenser for samarbejdet.

Kontrakttyper, hvor bestemmelserne kan bruges

Bestemmelsen finder anvendelse, når parterne har brug for en hurtig afgørelse på uenigheder, der hindrer den daglige drift.

Fordele og ulemper ved brug af bestemmelserne

Fordelen ved bestemmelserne er at have en nem og hurtig (og aftalt) måde at håndtere en række uenigheder på, der ikke kræver en omstændelig behandling ved domstole eller voldgift. En anden fordel er at forhindre, at samarbejdet fokuserer på problemer og uenigheder, og at der i stedet arbejdes for at løse problemerne. Ulempen ved bestemmelserne er, at det kan blive et for begge parter fordyrende element, hvilket normalt vil sætte en øvre grænse for, hvor ofte fremgangsmåden vil blive benyttet.

”Fast Track Resolution” har til formål at være et effektivt proces- og tvistløsningsredskab, der stilles til rådighed for aftaleparterne. Myndigheden skal dog være opmærksom på, at selvom redskabet er til rådighed, kan det ikke sikre (garantere), at uenigheder løses hurtigt og effektivt, ligesom den større proces i form af voldgift mv., heller ikke altid kan undgås.

Opfølgning i driftsfasen

Da der er tale om ”Fast Track Resolution” vil der ikke være behov for løbende opfølgning i driftsfasen.

Bod/Bonus

Denne bestemmelse er ikke velegnet til bod/bonus.

Rapportering

”Fast Track Resolution” vil formentlig ikke ske så ofte, at der er behov for en fast procedure for rapportering. Det skal dog fremgå af den månedlige rapportering, såfremt ”Fast Track Resolution” igangsættes.

Bestemmelser i driftskontrakt

Danske IT-Advokater, Dansk IT’s fagudvalg, IT-Branchens juridiske udvalg og Voldgiftsinstituttet har udarbejdet et regelsæt for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager.

Find reglerne på voldgiftsinstituttet.dk

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende klausul i kontrakten:

”Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, kan hver af parterne anmode om, at der indhentes en vejledende udtalelse fra en uafhængig sagkyndig på grundlag af Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager.”