Fix First Settle Later

Formål

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at leverandøren ikke lader en uenighed påvirke den daglige drift eller kritiske leverancer i tilfælde, hvor der måtte opstå uenighed omkring akutte fejl eller mangler omkring specifikke ydelser i it-driftskontrakten.

Det kan fx være:

  • at leverandøren ikke mener, at der ikke er tale om en fejl/mangel.
  • at leverandøren er enig i, at der er et problem, men at leverandøren ikke mener, at han er forpligtet til at afhjælpe problemet.
  • at leverandøren mener, at der er tale om en betalbar ydelse (selvom myndigheden er af en anden opfattelse) og ikke vil påbegynde en løsning, før der foreligger en accept af betaling.

I disse tilfælde kan leverandøren udsætte løsningen af et vigtigt problem med henvisning til, at opgaven ikke kan sættes i gang, før der er opnået enighed omkring fejlen/manglen. Det kan medføre, at myndigheden fx indvilliger i at betale for noget, der ikke skulle betales for, betaler for meget, og/eller at fejlen/manglen ikke bliver udbedret i tide.

Fix First Settle Later princippet sikrer, at løsningen af problemet påbegyndes med det samme, og eventuelle uenigheder løses efterfølgende.

Kontrakttyper, hvor bestemmelserne kan bruges

Bestemmelserne kan med fordel benyttes i alle kontrakter, hvor det er af afgørende betydning, at den daglige drift kan fortsætte uhindret, og hvor tidsfaktoren er kritisk for myndigheden.

Fordele og ulemper ved brug af bestemmelserne

First Fix Settle Later princippet giver myndigheden en mulighed for at adskille de kommercielle/kontraktuelle drøftelser fra de operationelle, sådan at myndigheden kan gøre indsigelser mod fx prisestimater, uden at leverandøren udsætter igangsætningen af en løsning på et konkret driftsproblem. Ulempen er, at bestemmelsen kan være meget byrdefuld for leverandøren afhængig af, hvilke kommercielle forhold en uenighed handler om og størrelsen/omfanget af den.

Opfølgning i driftsfasen

Behandling af uenigheder som påberåbes (men som ikke kan udsætte den operationelle løsning/implementering) sker i Kontraktstyringsgruppen (se vejledning og bestemmelser om samarbejdsorganisation), som kan eskalere uenigheden til Driftsgruppen.

Bod/Bonus

Dette er ikke en bestemmelse, der egner sig til bod/bonus. Eventuel bod/bonus kan i stedet knyttes op på proceduren for fejlrettelse.

Rapportering

Rapporteringen på Fix first settle later følger den øvrige rapportering for fejlrettelse.