Lovgivning

Her kan du læse mere om de centrale regler på området for webtilgængelighed.

”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer” (webtilgængelighedsloven) trådte i kraft den 23. september 2018. Webtilgængelighedsloven implementerer direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Webtilgængelighedsloven finder som udgangspunkt anvendelse på alle myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Det overordnede formål med webtilgængelighedsloven er at gøre det nemmere for personer med handicap at benytte myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Med tilgængelighed forstås de principper og teknikker, der skal tages højde for i udformning, udvikling, vedligeholdelse og opdatering af websteder og mobilapplikationer med henblik på at gøre dem mere tilgængelige for brugerne og navnlig brugere med forskellige handicap og funktionsnedsættelser.

Bemærk: I medfør af lov om ændring af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer er der foretaget justering af webtilgængelighedslovens § 1, stk. 5, nr. 5 om tredjepartsindhold på offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Ændringsloven præciserer, at indhold på et offentligt organs websted eller mobilapplikation, som er leveret af et andet offentligt organ, ikke er at anse for tredjepartsindhold. Ændringsloven træder i kraft den 1. juli 2023.

Gå til webtilgængelighedsloven

Gå til webtilgængelighedsloven, som den blev fremsat, inklusiv bemærkninger

Gå til ændringsloven

Gå til direktiv (EU) 2016/2102

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om fastsættelse af standard for tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer fastsætter, at offentlige myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer anses for at være i overensstemmelse med kravet om tilgængelighed i webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1, hvis de opfylder den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03).

Standarden er fastsat af EU-Kommissionen i gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1339 af 11. august 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse EU) 2018/2048 af 20. december 2018 om den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer.

Gå til bekendtgørelse nr. 2180 af 26/11/2021

Gå til standarden EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03) [Engelsk]

Gå til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1339

”Bekendtgørelse om afgivelse af tilgængelighedserklæring for offentlige organers websteder og mobilapplikationer, samt monitorering og indrapportering” fastsætter de nærmere regler for afgivelse af tilgængelighedserklæringen. Myndigheder og offentligretlige organer skal offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format for hvert af deres websteder og mobilapplikationer. Digitaliseringsstyrelsen stiller en digital løsning (WAS-Tool) til rådighed til udfyldelse af tilgængelighedserklæringen.

WAS-Tool er udviklet i overensstemmelse med den standardtilgængelighedserklæring, som EU-Kommissionen har fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018.
Bekendtgørelsen fastsætter desuden rammerne for Digitaliseringsstyrelsens monitorering og indrapportering.

Gå til bekendtgørelse nr. 904 af 22/08/2019

Gå til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523

Gå til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1524