Tilsyn

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med:

  • om myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer er ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1. Opfyldelse af dette kræver, at webstedet eller mobilapplikationen overholder kravene i den harmoniserede europæiske standard EN 301 549.
  • om myndigheder og offentligretlige organer har været berettiget til at undtage indhold ud fra en begrundelse om uforholdsmæssig stor byrde, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 2
  • om tilgængelighedserklæringen er ajourført, detaljeret, udtømmende, klar og korrekt offentliggjort, jf. webtilgængelighedslovens § 4, stk. 1 og 2, samt regler fastsat i medfør af stk. 3

Læs mere om tilsynsprocessen 

Af webtilgængelighedslovens § 6, stk. 4 fremgår tre mulige påbud. Digitaliseringsstyrelsen kan således give påbud om, at myndigheden eller det offentligretlige organ skal:

  • gøre konkret indhold tilgængeligt
  • sikre en fyldestgørende og opdateret tilgængelighedserklæring
  • anvise et konkret tilgængeligt alternativ til ikke-tilgængeligt indhold.

Læs mere om høring og sanktioner