Høring og sanktioner

Websteder og mobilapplikationer, som er udtaget til tilsyn, vil få tilsynets forventede afgørelse i høring, før der træffes endelig afgørelse.

Høring af tilsynets afgørelse 

Myndigheder og offentligretlige organer, der har været genstand for et tilsyn på baggrund af en dybdegående monitorering, vil modtage en rapport sammen med den forventede afgørelse. Denne rapport indeholder monitoreringens resultater, herunder en vurdering af både tilgængelighedserklæringens og webstedet eller mobilapplikationens overholdelse af loven.

I de tilfælde, hvor der er gennemført et tilsyn på baggrund af fejl i tilgængelighedserklæringens formelle krav, fremsendes afgørelses- og høringsbrev separat fra resultaterne af den forenklede monitorering.

Myndigheder og offentligretlige organer, der har været genstand for et tilsyn, har 10 arbejdsdage fra modtagelse af den forventede afgørelse til at supplere tilsynets faktiske grundlag, såfremt det vurderes relevant. Det sker i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19. I særlige tilfælde kan fristen på 10 dage blive forlænget. Efter høringsfristens udløb medtages eventuelt indkomne bemærkninger i Digitaliseringsstyrelsens vurdering, inden den endelige afgørelse fremsendes.

Sanktioner

Digitaliseringsstyrelsen kan i medfør af webtilgængelighedsloven udstede påbud til myndigheder og offentligretlige organer, som ikke imødekommer lovens krav tilstrækkeligt. Af lovens § 6 stk. 4 fremgår tre mulige påbud. Digitaliseringsstyrelsen kan give påbud om, at myndigheden skal:

  • gøre konkret indhold tilgængeligt
  • sikre en fyldestgørende og opdateret tilgængelighedserklæring
  • anvise et konkret tilgængeligt alternativ.

Ud over påbud giver Digitaliseringsstyrelsen også anbefalinger til udbedring af mindre alvorlige tilgængelighedsfejl. Anbefalinger stiller ikke krav til myndigheder eller offentligretlige organer, men har til formål at vejlede om, hvordan tilgængeligheden på et websted/mobilapplikation kan forbedres.

Loven indeholder ikke hjemmel til at pålægge myndigheder og offentligretlige organer økonomiske sanktioner for overtrædelse af loven.

Af webtilgængelighedslovens § 6, stk. 5 fremgår, at Digitaliseringsstyrelsen udøver sin tilsynsvirksomhed i uafhængighed. Det vil derfor ikke være muligt at indbringe en klage over en afgørelse truffet af Digitaliseringsstyrelsen til en anden administrativ myndighed, jf. § 6, stk. 6.

Offentliggørelse af tilsynsresultater

Hvert halve år bliver et resumé af tilsynsafgørelserne for de dybdegående monitoreringer af websteder og mobilapplikationer offentliggjort på digst.dk. De forenklede rapporter og tilsyn med tilgængelighedserklæringens formelle krav offentliggøres ikke. Digitaliseringsstyrelsen formidler også indsamlet viden om hyppige tilgængelighedsfejl for både de forenklede og dybdegående monitoreringer i generel form.

Tilsynsafgørelserne vil være tilgængelige på digst.dk i seks måneder, hvorefter de erstattes af nye. Tilsynsafgørelserne offentliggøres først, når de pågældende sager er afsluttet.

Læs mere om de seneste resultater