Tilsynsproces

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører tilsyn med myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer. Her kan du læse mere om, hvordan websteder og mobilapplikationer udvælges til tilsyn.

Som en del af den forenklede monitorering evalueres de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, hvilket er krav til offentliggørelse, ajourføring og kontaktinformation, som beskrevet i ”Bekendtgørelse om afgivelse af tilgængelighedserklæring for offentlige organers websteder og mobilapplikationer, samt monitorering og indrapportering”. Hvis disse krav ikke findes opfyldt, vil Digitaliseringsstyrelsen rejse en tilsynssag på baggrund heraf.

Digitaliseringsstyrelsen kan også rejse en tilsynssag på baggrund af:

 • indikationer på tilgængelighedsudfordringer i den forenklede monitorering
 • borgerhenvendelser
 • en risikobaseret udvælgelse, hvor Digitaliseringsstyrelsen af egen drift rejser et tilsyn.

I ovenstående tilfælde vil der blive gennemført en dybdegående monitorering, som danner grundlag for tilsynets afgørelse.

Tilsynsprocessens forløb afhænger af, om der føres tilsyn på baggrund af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen eller på baggrund af en dybdegående monitorering. 

Tilsyn på baggrund af fejl i formelle krav 

Tilsyn på baggrund af fejl i de formelle krav er begrænset til en vurdering af tilgængelighedserklæringens offentliggørelse og ajourføring samt kontaktoplysninger. Herunder, at følgende formelle krav er overholdt:

 • Tilgængelighedserklæringen skal være udfyldt i den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, og kan findes på URL’en med følgende format: was.digst.dk/ditdomænenavn-dk.
 • Tilgængelighedserklæringen i WAS-Tool skal kunne tilgås via en nemURL med følgende format: ”www.ditdomænenavn.dk/was”.
 • Webstedets sidefod (footer) skal, hvor det er praktisk muligt, indeholde et link, der leder til tilgængelighedserklæringen i WAS-Tool. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at linket til tilgængelighedserklæringen er navngivet ”Tilgængelighedserklæring”. 
 • Tilgængelighedserklæringen skal være opdateret inden for det seneste år.
 • Feedbackmekanismen skal have en telefonisk kontaktinformation, der giver alle borgere mulighed for mundtligt at rette henvendelse til den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ.
 • Feedbackmekanismen skal have en skriftlig kontaktinformation, der giver alle borgere mulighed for skriftligt at rette henvendelse til den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, og må ikke kræve at brugeren skal logge ind med NemID/MitID eller være bag ikke-tilgængelige verificeringsmekanismer, fx ikke-tilgængelige CAPTCHAS.

Tilsyn på baggrund af en dybdegående monitorering 

Særligt for websteder 

Der fremsendes et varslingsbrev til den pågældende myndighed, inden monitoreringen påbegyndes. Brevet vil blandt andet indeholde en liste over de URL’er, videoer, dokumenter eller selvbetjeningsløsninger, som vil indgå i monitoreringen. Her har pågældende myndighed eller offentligretlige organ mulighed for at gøre indsigelse, hvis dele af webstedet eller indhold derpå ikke vurderes omfattet af eller undtaget fra webtilgængelighedsloven og derfor ikke skal indgå i tilsynet.

Særligt for mobilapplikationer

Når en mobilapplikation er udvalgt til tilsyn, sendes et varslingsbrev til den pågældende myndighed eller offentligretlige organ, hvor det fremgår, om den dybdegående monitorering foretages på Android- eller iOS-platformen.

Fælles for websteder og mobilapplikationer 

Den dybdegående monitorering kan omfatte en vurdering af både webstedets/mobilapplikationens og tilgængelighedserklæringens overholdelse af webtilgængelighedsloven. 

Digitaliseringsstyrelsen fører efter webtilgængelighedslovens § 6, stk. 1 tilsyn med:

 • om offentlige myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer er ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1.
 • om offentlige myndigheder og offentligretlige organer har været berettiget til at undtage indhold ud fra en begrundelse om uforholdsmæssig stor byrde, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 2.
 • om tilgængelighedserklæringen er ajourført, detaljeret, udtømmende, klar og kan betragtes som fyldestgørende, jf. webtilgængelighedslovens § 4, stk. 1 og 2
 • regler om tilgængelighedserklæringens udformning, standarder, indhold, opdateringsfrekvens, m.v., fastsat i medfør af webtilgængelighedslovens § 4 stk. 3.

Når den dybdegående monitorering er gennemført, fremsendes en rapport med monitoreringsresultater ledsaget af Digitaliseringsstyrelsens forventede afgørelse til partshøring hos myndigheden eller det offentligretlige organ.

Derefter har den pågældende myndighed eller det offentligretlige organ 10 arbejdsdage til at indgive bemærkninger til afgørelsens faktiske grundlag i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19. Efter høringsfristens udløb medtages eventuelt indkomne høringssvar, inden den endelige afgørelse fremsendes.