Lov og bekendtgørelser

Her finder du information om Lov om Offentlig Digital Post.

Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 vedtog Folketinget i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage post fra det offentlige.

Loven giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter med videre digitalt til borgere og virksomheder.

Loven fastslår, at digitale meddelelser fremsendt gennem løsningen har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter med videre, der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli 2012.

Loven omfatter alle borgere over 15 år som har bopæl eller fast adresse i Danmark og alle virksomheder. Det betyder, at alle borgere, der ikke er fritaget og kan modtage Digital Post vil modtage offentlig post digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt.

Bekendtgørelse om fritagelse af Digital Post

Både borgere og virksomheder kan anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i deres kommune.