Forstå resultaterne

Lær om brug af filtre, hvordan resultaterne skal læses og fejlene identificeres, og også om mulig diskrepans fra test til test.

Denne vejledning beskriver, hvordan man kan sortere, filtrere og læse testresultaterne ved brug af værktøjet QualWeb til automatisk test af tilgængelighed på en webside.

Filtreringsmuligheder for henholdsvis online evaluator og browserudvidelsen varierer en smule, men principperne er de samme.

Anvendelse af QualWeb til test beskrives i følgende vejledninger:

Enkeltsidetest med QualWeb online evaluator

Enkeltsidetest med QualWeb Chrome extension

Der tages udgangspunkt i testresultater fra QualWeb online evaluator for websiden Det Fælles Designsystem. Testresultaterne som præsenteres, er udtryk for et øjebliksbillede.

Brug filtre til at finde det relevante

Se kun regler af typen ”ACT Rules”

Før man undersøger resultaterne fra testen, skal man sørge for, at der ved filteret ”Type” udelukkende er sat kryds ved ”ACT Rules”. Der skal altså, ikke sættes kryds ved ”WCAG Techniques”, hvilket forklares i næste afsnit.

Filteret ”Type” kan ikke ændres fra resultatsiden, men kun fra forsiden. Hvis der er kryds i ”WCAG Techniques”, skal siden altså gentestes, hvor man forinden har sørget for, at der kun er kryds for ”ACT rules”.

Hvorfor ikke teste for ”WCAG Techniques”?

WCAG Techniques (”Teknikker”) er forskellige måder at leve op til et WCAG succeskriterium på. Der er som regel flere måder, man kan leve op til det samme succeskriterium på, hvilket betyder, at man ofte blot skal opfylde én teknik ud af de mange, der er nævnt, for et leve op til et succeskriterium.

Det kan altså ikke konkluderes, at en webside fejler et WCAG succeskriterium, hvis et af dets tilhørende WCAG Techniques gør.

Fejler en webside en ACT-regel (”Accessibility Conformance Testing”-regel), kan det derimod konkluderes, at det tilhørende succeskriterium er fejlet

Derfor anbefales det at fokusere på ”ACT Rules” i automatisk test.

Skal testresultaterne være sammenlignelige med Digitaliseringsstyrelsens automatiserede evalueringer, skal du kun sætte kryds i ”ACT Rules”.

Fokus på fejl eller fuldt overblik

Listen over testresultater i QualWeb kan være lang og svær at overskue. Derfor kan det være en fordel at anvende filtrene under overskriften ”Outcome” til kun at vise vist elementer der fx er ”Failed”, som vist i figur. Der findes en forklaring af de forskellige udfald i det følgende afsnit ”Resultater”.

Når resultaterne for én bestemt fejltype udfoldes, er det ligeledes muligt at filtrere. Da det ofte er en fordel at fokusere på eventuelle fejl, kan krydserne fjernes for alle kategorier med undtagelse af ”Failed”.

Det kan være nyttigt at skabe sig et overblik over, hvad QualWeb kan teste for automatisk – og hvad den ikke kan teste for, og som derfor skal testes manuelt.

Det gøres ved at sætte kryds i alle felter under "Outcome": ”Passed”, ”Failed”, ”Warning” og ”Not applicable”.

Kun niveau A og AA

I forbindelse med danske webtilgængelighedslov, findes der kun relevante krav på WCAG 2.1 niveau A og AA (niveau fra WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) i relation til automatiske test. Derfor er det en fordel at filtrere på ”Level”, så der kun vises ”A” og ”AA”.

Regler i kategorierne ”AAA” og ”Rules beyond WCAG” er ikke relevante for efterlevelse af den danske webtilgængelighedslov.

Filteret ”Level” findes i skrivende stund desværre kun i QualWeb online Evaluator, og ikke i QualWeb Chrome extension.

Du kan også se en liste over, hvilke krav Digitaliseringsstyrelsen tester for med QualWeb i monitoreringerne for webtilgængelighedsloven.

Resultater

Alle tests i QualWeb kan opdeles i en af fire forskellige kategorier: “Passed”, “Failed”, “Warning” og “Not applicable”/”Inapplicable”.

“Passed”

Når et eller flere elementer, som er relevante for en given test, og består kravene i den pågældende test, placeres de i kategorien ”Passed” (bestået). Det kan fx være en knap, som har et tilknyttet tilgængeligt navn.

Beståede regler markeres visuelt med en grøn farve, en cirkel med flueben og teksten ”Passed” under ”Results”.

“Failed”

Når et eller flere elementer, som er relevante for en given tekst, ikke lever op til kravene i den pågældende tekst, placeres de i kategorien ”Failed” (fejlet). Det kan fx være tekst, som ikke lever op til kravene om minimumskontrast.

Fejlede regler markeres visuelt med rød farve, en cirkel med kryds og teksten ”Failed” under ”Results”.

“Warning”

Når et eller flere elementer, som er relevante for en given test, kræver manuel efterprøvning, placeres de i kategorien ”Warning” (advarsel). Det kan fx være, hvis den automatiske test ikke med sikkerhed kan afgøre, om tekst bliver skjult/afskåret, når det forstørres.

Regler med en advarsel markeres visuelt med gul farve, trekant med udråbstegn og teksten ”Warning” under ”Results”.

“Not applicable”/”Inapplicable”

Når der ikke er nogen elementer på siden, som er relevante for en given tekst, placeres den i “Not applicable” eller ”Inapplicable” (ikke relevant). Det kan fx være en regel, der undersøger, om en knap har et tilgængeligt navn, men siden ikke indeholder en knap.

Regler, som ikke er relevante, markeres visuelt med lysegrå farve, en cirkel med skråstreg og uden resultater under ”Results”.

Sidens elementer kan have forskellige udfald

For sider, hvor en testregel finder anvendelse, kan der være resultater inden for flere kategorier, da siden både kan indeholde elementer, som fx består og fejler. Hvis en test ikke finder anvendelse (”Not applicable”) på en given side, kan der ses bort fra denne side.

Hvis en side indeholder blot et enkelt fejlet element, vil testreglen kategoriseres som fejlet (”Failed”) overordnet set. Det betyder dog, at siden samtidig kan indeholde beståede ”Passed” elementer.

Fejlbeskrivelse og kodevisning

Alle elementer, som er testet for en bestemt fejltype, har angivet en lille beskrivelse, som forklarer, hvorfor det pågældende element består, fejler eller må verificeres manuelt. Disse beskrivelser er vigtige for at forstå testresultaterne.

Det specifikke element på den testede webside er angivet i HTML.

Under HTML-koden er der også en ”Element selector” (i QualWeb Chrome extension hedder disse ”Pointer”), som kan bruges til at udpege netop dette element på siden programmatisk.

Fremhævning af fejl direkte på siden

Med QualWeb Chrome extension kan du få vist fejlene direkte på siden, hvilket beskrives nærmere i vejledningen ”Enkeltsidetest med QualWeb Chrome extension” i Trin 7: Få highlightet dine fejl direkte på siden.

Der er også andre måder at får vist fejlene, som blandt andet er beskrevet i afsnittet ”Andre testværktøjer”.

Diskrepans i QualWeb testresultater

Når der testes med QualWeb, kan det medføre forskellige resultater fra gang til gang, og det kan komme til udtryk:

 • mellem hhv. online evaluator og extension
 • på forskellige dage
 • på tidspunkter lige efter hinanden

QualWeb tester det indhold, som webbrowseren har bearbejdet og meldt klar til brug.

Forskelle i testresultaterne hænger derfor som regel sammen med, at det indhold, som testes, faktisk er forskelligt.

De følgende afsnit præsenterer eksempler på årsager til, at den samme webside kan være forskellig fra gang til gang, når QualWeb tester den, og derfor resulterer i forskellige testresultater.

Forskellige varianter af QualWeb håndterer cookies forskelligt:

 • Når Digitaliseringsstyrelsen udfører automatiske tests, lukkes cookiebannere efter test af den første side (læs mere om ”Test flere sider med QualWeb” [LINK])
 • QualWeb online evaluator tester altid med cookiebanneret åbent og uden brugerens stillingtagen
 • QualWeb Chrome extension eksisterer i brugerens egen webbrowser, hvorfor cookiebanneret kan testes med, eller lukkes før testen initieres.

Om cookies er accepteret eller ej vil have indflydelse på:

 • om fejl relateret til cookiebanneret rapporteres i testresultaterne
 • om hele siden bag cookiebanneret ikke testes, hvis cookiebanneret fx er konfigureret til at forhindre adgang før der er taget stilling til cookies
 • om indhold er aktiveret/indlæst eller ej (fx videoer og kort), og derved om der findes fejl relateret til disse indholdstyper
 • om indhold, der kun vises indtil brugeren lukker det, fx en popup omkring et nyhedsbrev, er medtaget i testen eller ej.

Der kan være sikkerhedsmæssige begrænsninger for et websted, som har indflydelse på, hvilket indhold QualWeb kan tilgå.

Nogle webservere har sikkerhedsforanstaltninger, som har til hensigt at stoppe DDOS-angreb (overbelastnings-angreb med det formål at sætte webstedet ude af drift). Det sker af og til at webservere kan tolke en række besøg fra QualWeb som mistænkelig aktivitet, som derfor blokeres efter et antal tests.

Som webstedsejer vil det være muligt at få whitelistet QualWeb for at undgå en blokering.

Hvis QualWeb af en hvilken som helst årsag blokeres fra at besøge en webside, men der ikke sendes en fejlmeddelelse til browseren (”404 – Siden er ikke fundet”), som blot melder ”ok” og viser en ”normal” webside med en fejlmeddelelsestekst på, så vil QualWeb ikke vide, at der er noget galt, hvorfor den blot vil levere testresultater for websiden.

Nogle websider melder klar til browseren, før browseren har hentet alt sidens indhold. Det kan fx være, at siden meldes klar inden større billeder er færdigindlæst. Eller at indhold, som ikke er på det øverste skærmbillede, først hentes efter at websiden har meldt klar til browseren.

QualWeb giver sig umiddelbart til at tjekke websiden lige så snart den har meldt klar til browseren, og hvis der efterfølgende hentes indhold, er det ikke sikkert at dette indhold kommer med i testen med QualWeb.

Det er også erfaret, at websider, der bygges med JavaScript, kan have udfordringer med at hente scripts, hvilket resulterer i varierende funktionalitet på siden. Det kan eksempelvis være et websted, hvor tilgængelighedsfunktioner fejler ved indlæsning, hvilket medfører, at de ender som fejl i test med QualWeb. I dette eksempel, vil funktionerne tilsvarende mangle for brugere, der har behov for dem.

Der kan være mange grunde til, at en webside viser forskelligt indhold på forskellige tidspunkter eller til forskellige brugere.

Det kan fx være:

 • Nyheder eller temaer, der opdateres løbende
 • Bannere, karusseller eller reklamer, der udskiftes, roterer eller viser tilfældigt udvalgt indhold
 • A/B splittest, hvor forskellige brugere præsenteres for forskellige varianter af webstedet eller bestemte komponenter med henblik på at teste, hvilken version der fungerer bedst
 • Personaliseret indhold, fx bestemt af brugerens geografiske placering, tidligere interaktioner med webstedet osv.

Hvis indholdet er forskelligt og antallet af fejl eller fejltyper varierer i de forskellige typer indhold, så vil testresultaterne variere alt efter hvilken version af websiden, der er blevet vist på testtidspunktet.

Typisk vil man ved at kigge på de enkelte fejlmeldinger i de forskellige resultatsæt kunne se, hvilket indhold, der ligger til grund for den enkelte test.

Der kommer løbende opdateringer til QualWebs testregler for at gøre dem mere robuste. Der kan altså være forskelle i testresultater over tid som følge af opdateringer, og der kan være forskel på, hvornår opdateringer rulles ud i forskellige versioner af QualWeb. Fx er opdateringer generelt lidt længere om at nå ud i QualWeb Chrome extension end i QualWeb online evaluator.

Løbende forbedringer af testreglerne sker bl.a. på baggrund af:

 • Teknologisk udvikling inden for bl.a. browsere, kodesprog mm.
 • Ændringer og præciseringer af ACT-reglerne, som QualWeb baserer sine testregler på, i forbindelse med standardiseringsarbejde i W3C-gruppen, som også udgiver WCAG.
 • Tilpasninger af QualWebs regler til fundne ”edge cases” (særtilfælde), hvor testreglerne ikke tager hensyn til særlige måder at kode websider på, fordi det er meget svært at forudse alle de kreative måder, udviklere kan finde på at skrive kode på.