Netværkets formål

Størstedelen af danskerne er digitale, men der er fortsat borgere, som er udfordret i den digitale kommunikation med det offentlige. De har derfor brug for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige.

Hvem er de it-udfordrede? 

Øjebliksbilledet er, at ca. 10 pct. af borgerne er it-udfordrede. Tallet er blandt andet baseret på andelen af tilmeldte borgere til Digital Post og anvendelsen af selvbetjeningsløsninger.

For at prioritere og kvalificere indsatsen defineres it-udfordrede borgere i denne sammenhæng som borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. De it-udfordrede borgere er blandt andet karakteriseret ved at have sproglige eller fysiske udfordringer, ligesom flere ikke har forståelse/interesse for den offentlige sektor. Billedet kan ændre sig over tid, og dermed ændrer kommunikation og hjælp til it-udfordrede borgere sig også.

Netværk for digital inklusion blev oprettet af Digitaliseringsstyrelsen i 2015 i samarbejde med diverse organisationer, som repræsenterer de it-udfordrede borgere. Medlemsskaren er løbende blevet udvidet.

Netværkets formål er at hjælpe it-udfordrede

Formålet med netværket er at inddrage de organisationer, som repræsenterer de it-udfordrede borgere, i arbejdet med offentlig digitalisering.

Netværk for digital inklusion skal blandt andet bidrage med:

  • Idéer til, hvordan målgrupperne kan hjælpes
  • Identifikation af problemstillinger og bud på løsninger herpå
  • Øget viden om målgrupperne, så hjælpeindsatsen bliver relevant og tilgængelig for de it-udfordrede
  • Gensidig udveksling, udvikling og deling af materialer målrettet målgrupperne
  • Deling af budskaber og materiale til målgrupperne via medlemsorganisationernes egne kanaler
  • Udveksling af erfaringer og metoder på tværs af medlemsorganisationerne
  • Kvalitetssikring af hjælpe- og kommunikationsprodukter i forhold til målgrupperne

Netværket er desuden løbende blevet inddraget i arbejdet med de årlige handlingsplaner om kommunikation og hjælp i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, fordi medlemmerne af netværket bedre end nogen har kendskab til, hvilke udfordringer borgere kan opleve med den offentlige digitalisering. Netværket forventes fortsat at blive inddraget i arbejdet med fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Alle organisationer og myndigheder er velkommen

Organisationer og myndigheder, som repræsenterer eller arbejder med it-udfordrede borgere, kan blive medlem af netværket. Det drejer sig for eksempel om organisationer eller myndigheder, der arbejder med borgergrupper med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, unge, ældre og ikke-vestlige indvandrere. Der er mange forskellige typer af medlemmer, alt fra helt små foreninger til større organisationer og myndigheder.

Netværket er dynamisk med medlemmer, der melder sig ind og ud efter behov. 

Hvis I er interesserede i at deltage i netværket eller høre mere om netværkets arbejde, er I velkomne til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på