Afsluttede initiativer

Digitaliseringsstyrelsen har med ophæng i Sammenhængsreformen og Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 afsluttet en række initiativer, og resultaterne af disse kan findes herunder.

Kuglegravninger af sektorområder

I forbindelse med Sammenhængsreformen blev der igangsat kuglegravninger af en række sektorområder. Formålet var at frigive medarbejderens tid fra unødigt dokumentation og flytte ressourcerne til velfærd og tid med borgeren.

De første kuglegravninger blev udført på ældre- og dagtilbudsområdet og består af en række analyser, der på baggrund af interviews og observationer af pædagoger, børnehaveledere og social- og sundhedsassistenter kortlægger medarbejdernes og ledernes typiske arbejdsdag. Rapporten opstiller herefter en række forbedringsforslag til, hvordan der kan frigives mere tid på ældre- og børneområdet.

Læs mere om kuglegravning af ældreområdet og dagtilbudsområdet

Bedre muligheder for hurtigere afgørelser

Når en borger søger om en ydelse, foregår det via en selvbetjeningsløsning, hvilket sker ved ingen eller meget lille involvering af en sagsbehandler. Opdaterende data og klare begreber muliggør denne automatiserede sagsbehandling. Som led i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, blev det således undersøgt hvilke fordele og ulemper, der findes ved mere klare begreber på tværs af lovgivningen om offentlige ydelser.

Læs mere om muligheder for hurtigere afgørelser

Fejludbetaling og kontrol

Som led i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ 2.3 havde Styregruppen for fejludbetalinger og kontrol (SFK) ansvaret for det tværgående arbejde med korrekte udbetalinger og bedre borgerdata. Styregruppen er ultimo 2019 afviklet, og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har nu ansvaret for opfølgning og tilsyn med kontrolindsatsen.

Læs mere om fejludbetaling og kontrol