It-understøttelse af helhedsorienteret indsats

Analysen om it-understøttelse af helhedsorienteret indsats er nu afsluttet.

Borgere og familier med komplekse problemer, hvis behov går på tværs af flere forvaltninger, får ofte lagt flere handleplaner og tilbudt indsatser, der ikke nødvendigvis er koordinerede på tværs af forvaltninger. Borgerne skal derfor på egen hånd navigere mellem sagsbehandlere og kontaktpersoner, som stiller hver deres krav til fremmøde, dokumentation og deltagelse i indsatser med forskellige mål.

I dag er samarbejde om borgere og familier på tværs af de kommunale forvaltninger udfordret af en sektoropdelt it-understøttelse, som ikke understøtter videndeling samt tværgående arbejdsprocesser og dokumentation. Medarbejderne savner fx et samlet overblik over borgernes forskellige indsatser, aftaler og mål.

Ved at arbejde på tværs af faggrænser og forvaltninger kan man tilbyde borgeren en helhedsorienteret indsats, der skaber en mere sammenhængende kommunal sagsbehandling og helhedsorienterede forløb, der hjælper borgere og familier bedst muligt.

Analysens indhold

En tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har sammen med KL og kommunernes it-fællesskab KOMBIT foretaget en analyse af, hvordan kommunerne kan it-understøtte en helhedsorienteret indsats.

Analysen viste, hvordan kommunerne med brugen af både eksisterende og nye it-løsninger kan understøtte en mere helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling på tværs af de kommunale fagområder.

Analysen bygger blandt andet på feltbesøg i 12 kommuner, som arbejder helhedsorienteret på tværs af traditionelle faggrænser og forvaltninger, og som har erfaringer med it-understøttelsen heraf.

Opfølgning på analysen

Overordnet konkluderer analysen, at der vil være en række forskellige it-løsninger, som kommunerne kan anvende i den helhedsorienterede indsats, og som på forskellig vis vil imødekomme kommunernes forretningsbehov. Nogle løsninger findes allerede, mens andre i løbet af de næste par år udvikles af relevante aktører, herunder staten og kommunerne.

Et eksempel på kommende løsninger er udvikling af overblikssystemer, der kan trække og skubbe indtastede oplysninger fra fagsystemerne til en helhedsorienteret borgerplan, som både borger og sagsbehandlere fra flere fagområder kan tilgå. Data kan således blive genbrugt, så hver enkelt sagsbehandler kun skal foretage indtastninger i ét af de i kommunen anvendte fag- og overblikssystemer og dermed ikke behøver at dobbeltregistrere.

Overblikssystemer såsom SAPA kombineret med tværgående adgang til fagsystemer kan allerede i dag anvendes til udsøgning og koordinering i forhold til den enkelte borger, mens samkøring af oplysninger fra kommunens fagsystemer kan bruges til at udsøge større grupper af borgere, som er i målgruppen for indsatsen.