Ny evaluering: Grunddataprogrammet har forbedret kvaliteten af offentlige data

17-04-2020
Data

Evalueringen af grunddataprogrammet viser, at det offentlige Danmark har haft succes med at gennemføre målsætningen om bedre grunddata til alle anvendere.

Med grunddataprogrammet har en samlet offentlig sektor gennemført markante forbedringer af de fællesoffentlige grunddata. Grunddata er grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: Fast ejendom, adresser, veje og områder, vand, geografi, personer og virksomheder. Grunddata danner med andre ord fundamentet for, at borgere og virksomheder kan blive mødt med en sammenhængende service, når de er i kontakt med det offentlige.

I efteråret 2019 gik programmet i drift og i den forbindelse er programmet blevet evalueret. Dataindsamlingen er sammensat af et survey, en interviewrække, en workshop og analyse af styringsdokumenter. Grunddataprogrammet har beskæftiget flere hundrede personer i årenes løb.  De har fået mulighed for at besvare surveyen, der er udsendt til 102 interessenter, hvoraf godt 66 pct. har svaret.

En stærk samarbejdskultur

Evalueringen viser, at grunddataprogrammet i al væsentlighed er lykkedes med at realisere visionen om grunddata af høj kvalitet, som stilles til rådighed for alle, der har brug for denne type data. Eksempelvis betyder det, at alle der har brug for adresser, nu kan trække data herom af høj kvalitet ét sted. Af væsentlige årsager fremhæves programmets succes med at mobilisere de involverede parter, og sikre en stærk samarbejdskultur, der har været bærende for at komme i mål.

Det har også været centralt for den succesfulde gennemførsel af grunddataprogrammet, at der blev udarbejdet en klar governance-struktur. Det er understøttet af, at programmets parter har været repræsenteret på mange niveauer i programorganisationen, fra bestyrelse til arbejdsgrupper inden for de forskellige dataområder. Det har sikret fremdrift og en gennemgående forståelse i grunddataprogrammet, trods programmets kompleksitet og afhængigheder. 

En positiv læring fra grunddataprogrammet er derfor, at et godt samarbejde med konstruktiv udfordring og problemløsning i fokus kan sikre fremdrift og ultimativt succesrig gennemførelse af programmer.

Væsentlige læringspunkter

Programmet har haft en høj grad af kompleksitet, og der har været mange afhængigheder mellem grunddataprogrammets forskellige områder og til omverdenen. Det har medført udfordringer og forsinkelser, der har gjort programmet mere omkostningsfuldt, end det indledningsvist blev estimeret.

Generelle læringspunkter er, at… 

  • store, komplekse digitaliseringsprogrammer kræver modning og derfor tidsplaner med plads til manøvrerum og tæt involvering af interessenter og anvendere af programmets leverancer
  • der kunne med fordel have været prioriteret en mere systematisk kommunikation i grunddataprogrammet fra begyndelsen.


Evalueringen peger desuden på, at et ambitiøst fællesoffentligt digitaliseringsprogram som grunddataprogrammet kræver en stærk drivkraft, der kan samle programmets parter med deres forskelligheder. For grunddataprogrammet, konkluderer evalueringen, har det været af afgørende betydning for programmets succes, at Finansministeriet har haft rollen som programejer, og at programmets bestyrelse har været forankret på direktørniveau for at sikre beslutningskraft.

Baggrund for evalueringen

Evalueringen er udarbejdet af PA Consulting. Der er lagt særligt vægt på fem evalueringsområder i grunddataprogrammet; vision og formål, organisering, styring, tidsplaner samt interessenter. Evalueringsrapporten er del af de obligatoriske dokumenter i statens programmodel, som skal sendes til It-rådet.

Læs mere om afslutningen af grunddataprogrammet

Om grunddataprogrammet (2012-2019)

Grunddataprogrammet har forbedret de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne:

  • Data er standardiserede, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende. Det betyder, at en given information kun gemmes i ét register, og at registrene i stedet trækker informationer fra hinanden.
  • Kvaliteten i data er blevet løftet, og der er suppleret med flere, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Alt sammen giver det større pålidelighed og nye anvendelsesmuligheder for både offentlige og private anvendere af grunddata.
  • Data er let tilgængelige og kan som udgangspunkt frit anvendes af alle. Persondata er naturligvis beskyttet ud fra de gældende regler. Alle data kan hentes på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, et offentligt it-system. Den er bygget til at distribuere data til anvendernes fagsystemer med forbedret funktionalitet og et højere sikkerhedsniveau.