Betaling for data

I udgangspunktet bør data være gratis for anvendere af offentlige data. I tilfælde hvor gebyrer er nødvendige, skal de begrænses til meromkostningerne ved distributionen. I enkelte tilfælde kan myndigheder undtagelsesvist opkræve gebyrer, der også bidrager til at dække omkostningerne ved selve dataproduktionen.

Gebyrer for adgang til data udgør en væsentlig barriere for særligt små og mellemstore virksomheder. Data bør derfor i udgangspunktet være gratis tilgængelige for borgere og virksomheder.

I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt for myndigheder at opkræve gebyrer for videreanvendelse af data. For at sikre klare og gennemskuelige gebyrer er der i PSI-loven fastsat regler for myndigheders prissætning. Dette uddybes også i Finansministeriets vejledning om prisfastsættelse.

Myndigheder er forpligtet til på forhånd at fastsætte standardgebyrer for videreanvendelse af deres dokumenter og datasamlinger, og myndigheder skal efter anmodning angive beregningsgrundlaget for de fastsatte gebyrer. Den pågældende myndighed skal også angive, hvilke faktorer der vil blive lagt til grund for beregningen af gebyrer i atypiske tilfælde.

Når dokumenter og datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, kan der som hovedregel opkræves et gebyr, der ikke overstiger meromkostningerne ved distribution og eventuel kvalitetsforbedring af dokumenterne og datasamlingerne.

I de tilfælde hvor data produceres som led i en indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed, gives der undtagelsesvist mulighed for at opkræve fuld betaling, der også bidrager til at dække omkostningerne ved selve dokument- eller dataproduktionen.

Der er tale om indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed, hvis institutionens hovedopgave er helt eller delvist indtægtsfinansieret, og datasamlingen ikke allerede er finansieret over en bevilling. Samtidig skal ydelserne under denne hovedopgave ikke have karakter af markedsmæssig produktion.

Liste over undtagne myndigheder

Det er et krav i PSI-loven, at der føres en offentlig liste med de myndigheder, der opkræver gebyrer, som led i en indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed. Det er kun tilladt for myndighederne at opkræve gebyrer, der overstiger meromkostningerne ved distributionen, for de listede aktiviteter.

Listen er fremstillet i nedenstående tabel.

MyndighedAktiviteterGebyrer
Geodatastyrelsen Søkortlægning Gå til prisliste for søkortlægning på gst.dk
Geodatastyrelsen Dybdedata Gå til prisliste for dybdedata på gst.dk
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Landkortlægning Gå til prisliste for landkortlægning på sdfi.dk