Kontor for analyse og strategi

Kontoret har fingeren på den digitale puls og udvikler politiske tiltag på digitaliseringsområdet. Det sker med udgangspunkt i statistiske og kvalitative analyser og i tæt samarbejde med offentlige og private parter.

Kontor for analyse og strategi understøtter digitaliseringen i det offentlige for at gøre det nemmere at være borger og sikre en mere effektiv offentlig sektor samt fremmer erhvervslivets digitale udvikling for at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse. Digitalisering og anvendelse af nye teknologier skal samtidig bidrage til at afhjælpe nogle af de store samfundsudfordringer såsom mangel på arbejdskraft og klimaforandringer.

Digitaliseringspolitik

Kontoret udvikler og koordinerer nye politiske tiltag målrettet både borgere, virksomheder og det offentlige og er i forlængelse heraf involveret i strategiarbejde om digitaliseringen af Danmark.

Ofte går gode offentlige digitale løsninger på tværs af det statslige, kommunale og regionale. Derfor er det en integreret del af kontorets dagligdag at samarbejde med andre ministerier, KL og Danske Regioner. Det sker fx i forlængelse af aftaler, der bliver indgået i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Kontoret sekretariatsbetjener også partsforummet, hvor medlemmer af topledelsen hos staten, KL og Danske Regioner løbende drøfter arbejdet med fællesoffentlig digitalisering og følger op på fællesoffentlige strategier og aftaler.

Samtidig er kontoret løbende i dialog med erhvervsorganisationer og andre interessenter på erhvervsområdet omkring erhvervslivets digitale udvikling.

Udbredelse af ny teknologi i det offentlige og erhvervslivet

Kontoret beskæftiger sig med at afdække, hvordan nye teknologier, som kunstig intelligens og robotteknologi, kan bidrage til at løfte vores velfærd, sikre en bedre offentlig service, gøre virksomheder mere konkurrencedygtige, imødegå manglen på arbejdskraft og reducere Danmarks klimaaftryk.

Et eksempel er 10-årsplanen for øget anvendelse af nye teknologier i den offentlig sektor, hvor formålet er at udbrede gode, digitale løsninger, som kan frigøre tid til den borgernære velfærd og løfte kvaliteten af den offentlige service.

Kontoret er desuden nationalt kontaktpunkt for Digital Europe-programmet (DIGITAL), som skal udbrede anvendelse af digitale teknologier i Europa. Det indebærer bl.a. vedledning til danske aktører om mulighed for deltagelse i europæiske projekter.

Ansvarlig digitalisering og dataetik

Øget anvendelse af digitale løsninger rejser en række etiske dilemmaer fx i forhold til anvendelsen af borgere og virksomheders data, det gælder ikke mindst ved nye teknologier som fx kunstig intelligens. Dataetik er derfor vigtigt for både den offentlige og private sektor at have fokus på. Dette understøtter kontoret løbende ved at skabe opmærksomhed og vejlede om dataetiske emner, samt følge den teknologiske udvikling og debatten om dataetik, retssikkerhed og privatliv tæt.

Læs mere om dataetik i virksomheder

Tilliden til den digitale offentlige sektor er også afgørende, hvis digitalisering og ny teknologi skal spille en større rolle i den offentlige sektor. Derfor undersøger kontoret løbende borgernes tillid til den digitale offentlige sektor.

Læs mere om tilliden til den digitale offentlige sektor

Virksomheders digitale udvikling

Digitalisering er med til at løfte virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Digitale investeringer kan dog være et stort skridt – særligt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Kontoret er ansvarlig for at drive det nationale program SMV:Digital, der hjælper SMV’er med den digitale omstilling for at skabe vækst og arbejdspladser. Virksomhederne kan søge om tilskud til rådgivning, investeringer i ny teknologi samt modtage kompetenceudvikling og vejledning om digital forretningsudvikling.

SMV:Digital løber pt. til og med 2025 og har mellem 2018-2022 givet støtte til knap 6.000 digitale projekter.

Læs mere om SMV:Digital 

Digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning er forankret i kontoret. Sekretariatet screener hvert år regeringens lovprogram og yder støtte og vejledning til ministerierne for at sikre, at ny lovgivning i videst muligt omfang kan administreres digitalt.

Indsatsen skal understøtte en lettere hverdag for borgere og virksomheder og sikre en mere sammenhængende offentlig sektor, der håndterer data på en tryg og sikker måde. Vejledning og rådgivning tager udgangspunkt i de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning.

Siden 2018 har sekretariatet foretaget en konkret vurdering af mere end 440 lovforslag for at sikre, at de er digitaliseringsklar, og at der er taget højde for evt. implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder og deres betydning for borgerne.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning 

Analyser af det digitale samfund

For at sikre at politiske og strategiske initiativer bygger på et solidt vidensgrundlag udarbejder kontoret løbende analyser fx om borgernes tillid til offentlige digitale løsninger, brug af videomøder i det offentlige, grønne datacentre og anvendelse af kunstig intelligens og ny teknologi i den offentlige sektor.

Ligeledes leverer kontoret analyser og kvalitative indsigter i virksomheders digitale omstilling, fx i regi af SMV:Digital, Indsigterne bruges både til at optimere brugerrejsen gennem fx SMV:Digital men også som afsæt til udvikling af nye initiativer og strategier.