Kontor for inklusion og digital service

Kontor for inklusion og digital service arbejder for, at borgerne skal opleve en inkluderende, brugercentreret og sammenhængende digital service fra det offentlige, og for at borgerne får den hjælp og vejledning, de har brug for.

Fundamentet for digitaliseringen af det offentlige Danmark er, at den offentlige service skal være tilgængelig for alle. Men for nogle kan det være komplekst at navigere og begå sig i det digitale samfund – fx på grund af funktionsnedsættelse, manglende digitale kompetencer eller manglende kendskab til og overblik over de mange forskellige myndigheder. Eller fordi de digitale løsninger ganske enkelt ikke er brugervenlige nok.

Derfor arbejder Kontor for inklusion og digital service for at understøtte, at digitaliseringen af den offentlige sektor sker under hensyntagen til hele samfundets borgere, og at borgerne oplever en sammenhængende og brugervenlig digital service fra det Det gør vi gennem nedenstående indsatsområder.

Digital inklusion

Alle skal have mulighed for at kommunikere med det offentlige og for at modtage den service, de har brug for – uanset digitale kompetencer. Kontor for inklusion og digital service er ansvarlig for den fællesoffentlige inklusionsindsats og gennemfører initiativer rettet mod digitalt udfordrede borgere, digitale støttepersoner og myndigheder.

Læs mere om digital inklusion

Som en del af dets vejledning til offentlige myndigheder er kontoret ansvarlig for de fællesoffentlige principper for digital inklusion. Principperne er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner og er vejledende for myndighederne i deres arbejde med borgerrettet digitalisering.

Læs mere om principperne for digital inklusion

Kontoret driver også to netværk for digital inklusion. Det ene netværk er målrettet organisationer, som repræsenterer borgere, der er udfordrede af digitaliseringen. Det andet netværk er målrettet myndigheder.

Læs mere om de to inklusionsnetværk

Webtilgængelighed

Webtilgængelighed handler om at sikre, at alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse skal kunne benytte myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

I Digitaliseringsstyrelsen har vi til opgave at sikre, at myndighederne kender kravene til webtilgængelighed og ved, hvordan de skal leve op til dem. Kontor for inklusion og digital service er ansvarlig for at føre tilsyn med myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af webtilgængelighedsloven.

Læs mere om webtilgængelighed

Sammenhængende digitale brugerrejser

Kontoret arbejder tæt sammen med de fællesoffentlige parter om at sikre, at borgerne oplever mere sammenhængende brugerrejser i konkrete livssituationer. Det være sig ved hjælp af guider på borger.dk og andre forbedringer af alt fra kommunikation til lovgivning. Vi bruger service design som tilgang, og organiserer det tværoffentlige projektsamarbejde med inspiration i agile metoder.

Læs mere om sammenhængende brugerrejser

Se guiderne på borger.dk

Brugerpanel og User Research Space

Kontoret drifter og udvikler Digitaliseringsstyrelsens brugerpanel, som består af borgere, der ønsker at bidrage til styrelsens arbejde, enten ved at besvare surveys, lade sig interviewe eller brugerteste et konkret produkt. Til at understøtte styrelsens brugerinvolvering stiller kontoret også test- og interviewfaciliteter til rådighed for styrelsens projekter – det såkaldte User Research Space.

Læs mere om brugerpanelet

Det fælles designsystem, fællesoffentlig brugertest og fælles krav

Det fælles designsystem hjælper myndighederne med nemt at bygge brugervenlige og webtilgængelige løsninger, der også er genkendelige på tværs. Den fællesoffentlige brugertest og de fælles krav til gode brugeroplevelser sikrer myndighedernes fokus på brugerne såvel som fællesoffentlig rammearkitektur. Med drift, udvikling og udbredelse af disse tre værktøjer understøtter kontoret myndighedernes arbejde med udviklingen af brugercentrerede digitale løsninger.

Læs mere om De fælles krav til gode brugeroplevelser (herunder Den fællesoffentlige brugertest og Det fælles designsystem) på arkitektur.digst.dk

Find det fælles designsystem på designsystem.dk

Kontorets øvrige opgaver

Kontoret er også ansvarlig for styrelsens arbejde med Danmarks medlemskab af Open Government Partnership.