Arkitektur- og modelreviews

""

Som en del af forvaltningen af den fællesoffentlige digitale arkitektur tilbyder og gennemfører sekretariatet for FDA arkitektur- og modelreviews, med særlig fokus på tværgående sammenhæng i offentlig it.

For at understøtte myndigheders anvendelse af den fællesoffentlige digitale arkitektur, og at data og fælles komponenter genbruges og tænkes ind i udviklingen af it-løsninger, udføres arkitektur- og/eller modelreviews for it-projekter med væsentligt indhold af data og arkitektur. Særligt hvis der skal udvikles eller opdateres et it-system der dækker forretningsbehov eller deler data i flere domæner eller organisationer, er det anbefalet at gennemføre en reviewproces.

Både arkitektur- og modelreviews munder ud i en rapport med anbefalinger til projektet, som behandles af projektet efter et "følg eller forklar" princip.

Et review består af tre hovedprocesser:

  • Et indledende rådgivningsarbejde, hvor rammerne for reviewet fastlægges.
  • En reviewproces, der gennemføres på 10 dage, inkl. en workshop med projektet ved arkitekturreviews.
  • En efterfølgende behandling af reviewet, hvor projektet har mulighed for at kommentere reviewrapporten før sagen behandles hos udvalget for arkitektur og standarder.

Arkitekturreview

Arkitekturreviewet vurderer, i hvilket omfang den fælles arkitektur anvendes, herunder om der sikres digital sammenhæng på tværs. Udvalget for arkitektur og standarder skal sikre tværgående koordinering, og at offentlig it-udvikling både anvender og bidrager til den fælles arkitektur. Resultatet af et arkitekturreview skal derfor forelægges styregruppen.

Som resultat af arkitekturreviewet får projektet en rapport med anbefalinger til det nuværende projekt og ofte tværgående anbefalinger. Sidstnævnte er karakteriseret ved at være centrale og relevante for projektets fremtidige succes, men samtidig af en sådan karakter, at de ikke kan løses af projektet isoleret set. De tværgående anbefalinger løftes derfor til udvalget for arkitektur og standarder.

Modelreview

Modelreviews udføres for projekter med væsentligt indhold af datamodellering og datadeling. I Modelreviewet vurderes, i hvilket omfang de fællesoffentlige modelregler anvendes, og hvilke handlinger der skal til for at løfte projektets datamodeller yderligere.

Dette gøres for at fælles data- og begrebsmodeller genbruges og tænkes ind i udviklingen af it-løsninger og for at understøtte anvendelsen af de fællesoffentlige modelregler. Ved at udbrede anvendelsen af en ensartet modelleringspraksis skaber vi fundamentet for, at data og begreber kan genkendes og genbrugs på tværs af domæner.

Hent retningslinjer for arkitekturreviews her

Retningslinjer for arkitekturreviews 2017