Cybersikkerhedspagtens arbejde

Arbejdet drives af medlemmernes ønsker og engagement

Arbejdet struktureres i tematiske spor, der løbende justeres. Medlemmer vælger selv, hvor mange spor de ønsker at deltage i. Alle medlemmer forventes at deltage i minimum ét spor.

Aktuelle arbejdsspor

1) Etablering af en SMV-CERT 
Har fokus på etablering af et samlet offentligt-privat tilbud, der adresserer SMV’ers udfordringer inden for cybersikkerhed og stiller relevante services til rådighed som styrker deres cybersikkerhed. Det kan fx være monitorering og varsling om relevante trusler, lokale events med fokus på cybersikkerhed, formidling af kontakt til relevante leverandører samt information og værktøjer.

2) D-mærket 
Har fokus på at styrke udbredelsen af D-mærket, som flere af pagtens parter står bag. D-mærket hjælper virksomheder med at styrke deres interne it-sikkerhed, og skaber derved større tryghed hos kunder og forbrugere. Det skal bidrage til at skabe gennemsigtighed om digital sikkerhed og til at gøre digital sikkerhed til et konkurrenceparameter blandt virksomheder.

3) Kompetence- og uddannelsesspor
Har fokus på at sikre, at virksomheder har adgang til de rette kompetencer inden for cybersikkerhed både nu og i fremtiden. Arbejdsgruppen beskæftiger sig med en bred vifte af udfordringer vedr. udddannelse, rekruttering og opkvalificering. Arbejdsgruppen har indledende undersøgt hvilke initiativer, der er i forvejen, og drøfter nu hvor og hvordan pagten bedst kan gøre en forskel.

Pagtens medlemmer inddrages herudover løbende i relevant ad hoc arbejde. Det kan fx være, hvis der er behov for at få input fra erhvervslivet til ny lovgivning eller lignende.

Afsluttede spor

Varsling
Pilotprojekt som skulle afprøve en model for en varslingsordning målrettet SMV’er med henblik på at løfte deres it-sikkerhed.

På baggrund af projektet lancerede Digitaliseringsstyrelsen i februar 2024 en gratis varslingstjeneste målrettet mindre virksomheder på Sikkerdigital.dk. Herudover blev det besluttet, at etablere et nyt spor (SMV-CERT) i regi af pagten, som arbejder videre med at etablere et samlet servicetilbud til virksomhederne.

Læs mere om varslingstjenesten her