Det Nordiske Ministerråd

Det officielle nordiske samarbejde er et regionalt samarbejde, der arbejder for at fremme og styrke nordiske interesser og værdier i den globale verden. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne og Åland.

Det nordiske samarbejde foregår både i Nordisk Ministerråd og i Nordisk Råd og indebærer fastlæggelsen af fælles kulturelle, økonomiske og politiske retningslinjer. Nordisk Ministerråd sætter rammerne for samarbejdet mellem regeringerne, mens Nordisk Råd er det parlamentariske organ med 87 valgte medlemmer.

De nordiske statsministre har ansvaret for samordningen af regeringssamarbejdet. I praksis er dette dog uddelegeret til samarbejdsministrene, som udvælges i hvert land. Samarbejdsministrene leder arbejdet i rådet, og kan træffe beslutninger af policy-karakter ved enstemmig vedtagelse. Ministerrådet består af mindre fagministerråd, der har ansvar for hver sit fagområde samt samarbejdsministrenes ministerråd.

Formandskabet for samarbejdet går på tur mellem de 5 lande for ét år ad gangen, og assisteres af en generalsekretær og et sekretariat, der ligger i København.

Nordisk digitaliseringsindsats 

På digitaliseringsområdet besluttede Nordisk Ministerråd for Digitalisering den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering for perioden 2017-2020. Rådet består af én minister per land, som fra Danmark er Sophie Løhde, og arbejder for at fremme en sammenhængende og integreret digital region til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger i Norden. 

Et centralt grundlag for samarbejdet på digitaliseringsområdet, er den fælles erklæring, der blev vedtaget den 25. april 2017 på ministermødet på Digital North af de nordiske og baltiske ministre. I erklæringen udtrykkes et ønske om, at regionen bibeholder sin førerposition i realiseringen af det digitale indre marked og at fremme en sammenhængende og integreret digital region. 

Efter erklæringen har Ministerråd for Digitalisering ansvar for at følge op på indsatserne under erklæringens tre delmål:

  1. At styrke de nordiske og baltiske landes digitale omstillingsevne, blandt andet ved at skabe en integreret region for tværnationale digitale services i den offentlige sektor.
  2. At styrke konkurrencedygtigheden for regionens virksomheder gennem digitalisering.
  3. At samarbejde om at implementere målene under Digital Single Market i den nordisk-baltiske region med særlig fokus på at fremme udviklingen af grænseløse digitale tjenester.

For at sikre fremdrift i arbejdet nedsættes nationale kontaktpersoner, som er en højtstående repræsentant fra embedsværket.