Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion den 23. marts 2021

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 23. marts 2021.

Velkomst

Michala Høg Daimar, Digitaliseringsstyrelsen, bød velkommen til det virtuelle møde og indledte med at præsentere dagens program.

Corona velkommen

Status for MitID 

Julie Rasmussen, Digitaliseringsstyrelsen, gav en status på MitID. Tre identifikationsmidler, MitID app, MitID kodeviser og MitID kodeoplæser, blev præsenteret og migreringsprocessen, bankens rolle i denne og muligheden for vejledning gennemgået.

Herefter beskrev Julie, hvordan man har arbejdet med at forberede kommunikationsindsatsen målrettet de digitalt udfordrede borgere, og hvilke centrale indsigter dette arbejde har tilvejebragt i. Der blev spurgt ind til, hvordan MitID identifikationsmidlerne bruges ved internethandel. Julie er efterfølgende vendt tilbage med følgende svar: Under internethandel får man valget mellem MitID (nu NemID) identifikation og 3D Secure (SMS kode til registreret mobilnummer). De to tiltag er uafhængige af hinanden. Bruger kan vælge det ene eller det andet tiltag, de skal ikke igennem begge.

fra NemID til MitID

Under mødet opstod spørgsmål om, hvordan MitID kommer til at fungere for foreninger. Svar er sendt til medlemmerne af netværket på mail. 

Julie takkede afslutningsvis for netværkets deltagelse i workshops omhandlende de nye infrastrukturløsninger MitID og Næste generation Digital Post.

Status for Digital Post

Derefter gav Joachim Møller Pallesen, Digitaliseringsstyrelsen, en indføring i arbejdet med Næste generation Digital Post, der går i luften den 30. november 2021. Joachim forklarede, at danskerne fremover vil kunne tilgå deres offentlige post flere steder end de plejer og præsenterede i den sammenhæng forventede visningsklienter. Kommunikationsindsatsen vil centrere sig om følgende budskaber:

  1. Digital Post introduceres som alle de vigtige beskeder, man får digitalt fra offentlige myndigheder (og som man har pligt til at læse)
  2. Digital Post bliver bedre, og man vil fremover kunne læses flere steder, men at det stadig er sikkert og trygt.
  3. Man kan altid tilgå posten på borger.dk og i den nye Digital Post-app

Netværkets spørgsmål til Næste generation Digital Post gik i særlig grad på, hvilken forskel borgeren vil opleve i forhold til Digital Post som de kender det i dag. Hertil svarede Joachim, at der ikke vil være den store forskel, udover at det vil blive nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er nogle særlige tidsfrister, man som borger skal reagere på.

Orientering om Sundhedskortet

Mette Knudsen Grønnegaard, Digitaliseringsstyrelsen, fortalte om det kommende digitale sundhedskort, der bliver lanceret den 1. juni 2021. Sundhedskort-appen er en digital udgave af det gule sundhedskort, der kan bruges til de samme formål som det fysiske sundhedskort. Appen vil være et frivilligt og gratis alternativ til det fysiske sundhedskort. Flere af netværkets medlemmer understregede, hvor vigtigt det er at tænke tilgængelighed ind i udviklingen af appen. Mette forklarede, at Sundhedskort-appen lever op til alle lovkrav om tilgængelighed for apps.

Mette opfordrede netværkets medlemmer til at hjælpe med at teste tilgængeligheden for appen ved at sende en mail til  og tilmelde sig en testning på følgende datoer: onsdag den 28. april, torsdag den 29. april, mandag den 3. maj eller tirsdag den 4. maj. Testene vil foregå virtuelt og vare ca. 1 time. Hvis du ønsker at deltage skriv da i mailen, hvilken dag du har mulighed for at deltage, samt hvilken gruppe af it-udfordrede borgere, du repræsenterer. Flere i netværket gav udtryk for at ville hjælpe med tilgængelighedstest og Mette takkede for hjælp og opbakning fra Netværket.

Status for den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og en orientering om Digitalt partnerskab

I efteråret bidrog netværket med forarbejdet til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi – også kaldet FODS. Fie Hørbye Bomholt, Digitaliseringsstyrelsen, takkede for netværkets bidrag og gav en status for arbejdet. Pt. arbejdes der på at udforme konkrete initiativer og en ny strategi forhandles mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Fie fortalte også om det nye Digitalt partnerskab, der blev lanceret ugen før netværksmødet. Særligt interessant for netværket var 1. spor i partnerskabet ”Frem-tidens digitale offentlige sektor” hvori det fremgår at det offentlige skal blive bedre til:

  • Brug af data
  • Innovativ og ansvarlig brug af AI og nye teknologier
  • Sammenhængende digital service
  • Digital inklusion

Disse fokuspunkter skal forankres i det fællesoffentlige samarbejde.

Orientering om det digitale coronapas

Dagen før netværksmødet havde Statsministeriet meldt ud, at et flertal i Folketinget var blevet enige om en rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som en del af genåbningen spiller coronapasset en central rolle. Tara Miller Jensen, Digitaliseringsstyrelsen, var klar med en dugfrisk orientering om rammerne for udviklingen af coronapasset. Hun kunne fortælle, at coronapasset forventes at kunne tages i brug i maj 2021, og at man indtil da kan tilgå testpas og vaccinepas på sundhed.dk, hvor det også er muligt at printe et testpas og et vaccinepas. Hun understregede, at man i arbejdet med coronapasset blandt andet har et øget fokus på: løsninger til de ikke-digitale borgere, sikkerhed og validering og identifi-kation.

Netværkets medlemmer udtrykte bekymring for, hvornår en ikke-digital løsning vil være tilgængelig og understregede at print-selv-løsningen ikke egner sig til digitalt udfordrede borgere. Tara berettede, at man forventer, at have en ikke-digital løsning klar samtidig med lanceringen af appen i maj.

Orientering om diverse projekter

Michala orienterede kort om diverse igangværende projekter herunder: brugerrejser, kommunikation om fremtidsfuldmagter, analyse af de ikke-digitale borgere og et privat beslutningsforslag om udsendelsestider for Digital Post.

Næste netværksmøde

Næste netværksmøde afholdes tirsdag den 26. oktober. Hvis I har ønsker om emner til mødet, eller ønsker at lægge ”hus” til, så skriv endelig til mailen:

 

Kontaktinformation