Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion den 25. april 2023

Her finder du information om mødet i Netværk for digital inklusion den 25. april 2023

Årets andet netværksmøde blev afholdt i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, også kendt som ”verdens mest tilgængelige kontorhus”.

Dagen startede med, at Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen og takkede Danske Handicaporganisationer for at lægge hus til arrangementet.

Fremtidsfuldmagt

Formiddagens program stod i fuldmagternes tegn.

Først holdt Frederikke Hessellund Molke Jensen fra Familieretshuset et oplæg om fremtidsfuldmagter. Fremtidsfuldmagter har længe været et efterspurgt emne i netværket, da deltagerne oplever en stigende interesse for det blandt deres medlemmer.

Her finder du justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter

Fuldmagt

Herefter fulgte en workshop om brugeroplevelsen af offentlige (”nutids”-) fuldmagter. Workshoppen blev faciliteret af Helle Egly og Nicoline Gisselbæk fra Digitaliseringsstyrelsen, der for tiden arbejder på et projekt om brugen af fuldmagt i den offentlige sektor.

Projektet har til formål at skabe bedre brugeroplevelser for ældre borgere og de støttepersoner, der hjælper dem, når de gør brug af fuldmagter til at klare deres ærinde med det offentlige.

""

Projektet fokuserer dels på at identificere de udfordringer, som borgerne oplever i ved afgivelse og brug af fuldmagter, og dels på at finde løsninger på disse udfordringer. For at få netværkets input til både udfordringer og løsninger blev resten af formiddagen brugt på en workshop.

Du kan læse mere om de offentlige fuldmagtsløsninger på borger.dks underside om fuldmagter

En gruppe lavede en planche, hvor hjælperen har én samlet indgang til de fuldmagter, som vedkommende varetager.     En tredje gruppe lavede en planche, hvor hjælper og borger har et fælles VoresID, som blandt andet giver adgang til en logbog, der viser, hvad hjælperen har hjulpet med.

Siden sidst

Michala holdt et kort oplæg om, hvad der er sket på inklusionsområdet siden sidste møde.

Myndighedsnetværk for digital inklusion:

Parterne bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har oprettet et myndighedsnetværk for digital inklusion. Formålet er at give myndighederne mulighed for at udveksle erfaringer om digital inklusion. I alt 130 myndigheder har allerede tilmeldt sig netværket. Der vil forventeligt blive holdt to årlige møder i netværket og første møde blev afholdt den 28. februar 2023.

Oprettelse af cyberhotline:

Den 1. marts 2023 åbnede en cyberhotline for digital sikkerhed. Hotlinen retter sig mod borgere og virksomheder, der ønsker vejledning om at begå sig sikkert digitalt. Cyberhotlinen kan fx vejlede i, hvordan man beskytter sig mod it-kriminelle, hvordan man spotter falske mails, hvordan man laver stærke kodeord samt hvordan man får kontrol over, hvad der bliver delt om en på de sociale medier. Hotlinen er åben alle hverdage i tidsrummet 08:00-20:00.

Læs mere om cyberhotlinen her

National cybersikkerhedsmåned i oktober:

Det europæiske agentur for cybersikkerhed (ENISA) har siden 2012 iværksat en række initiativer, der skal sætte fokus på cyber- og informationssikkerhed. Der er blandt andet blevet etableret en årlig cybersikkerhedsmåned i oktober, som alle EU-lande er forpligtet til at deltage i. Formålet med cybersikkerhedsmåneden i Danmark er at sætte fokus på danskernes cyber- og informationssikkerhed. Målgruppen for indsatsen er borgere, myndigheder og virksomheder.

På sikkerdigital.dk finder du yderligere information om de aktiviteter, der finder sted i oktober 2023 i forbindelse med cybersikkerhedsmåneden

Kompensation i tilfælde af svindel med NemKonto for borgere med kognitive udfordringer:

Siden den 1. august 2022 har det været muligt at søge om kompensation for manglende udbetalinger til NemKonto, hvis man har været udsat for svindel, fx i forbindelse med identitetstyveri.

Myndighederne er blevet opmærksomme på, at omkring 1/3 af ansøgningerne om kompensation er indgivet af personer med kognitive udfordringer, fx senhjerneskade, udviklingshæmning mv. Det er derfor blevet besluttet, at det skal være lettere for personer med kognitive udfordringer at få erstatning. Konkret betyder det, at det skal være muligt for den gruppe borgere at få erstatning, selvom de har handlet uagtsomt.

Du kan læse mere om de nye regler for kompensation ved svindel med NemKonto her

Principper for digital inklusion:

Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal der udarbejdes principper for digital inklusion. Principperne skal understøtte arbejdet med digital inklusion i de offentlige myndigheder.
Næste step i arbejdet bliver en workshop for medlemmerne af Netværk for digital inklusion og Myndighedsnetværket for digital inklusion. Invitationerne er udsendt.

MitID

Julie Rasmussen fra MitID holdt et oplæg om MitID, herunder arbejdet med at dæmme op for svindel.

Film om tilgængelighed

For at sætte fokus på vigtigheden af webtilgængelighed på websteder og selvbetjeningsløsninger har Digitaliseringsstyrelsen lavet en film til at skabe opmærksomhed om de udfordringer, som nogle borgere oplever. I filmen sætter Lars, der er blind, tre chefer fra det offentlige på prøve ved at udsætte dem for tre test, der illustrerer de udfordringer, personer som lever med handicap, møder, hvis en hjemmeside ikke er tilgængelig.

Filmen kan ses her

Hvordan vil I gerne inddrages?

Sophie Ytte Andersen fra Digitaliseringsstyrelsen gav en kort tilbagemelding på sidste netværksmødes workshop, hvor medlemmerne gav input til, hvordan de gerne vil inddrages i inklusionsarbejdet. En stor del af medlemmerne ønsker ad-hoc-arbejdsgrupper og vil gerne have flere workshops på netværksmøderne.

Lovforslag om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening

Casper Freundlich Larsen fra Digitaliseringsstyrelsen om lovforslaget om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. Med vedtagelsen af den nye lov har borgere, der er fritaget fra Digital Post, ret til et alternativ til digital selvbetjeningsløsning, alene på baggrund af deres fritagelse fra Digital Post. Loven træder i kraft den 1. juni 2023.

""

Præsentation fra dagen

Hvis du ønsker at få tilsendt PowerPoint præsentationen fra dagen, kan du sende en mail til

Ministerbesøg

Sidste punkt på dagsordenen var besøg af digitaliseringsminister, Marie Bjerre. Ministeren holdt en kort tale, hvor hun fremhævede netværkets rolle som en sikker og uundværlig stemme i arbejdet med digital inklusion. Ministeren roste netværket for deres bidrag til at finde løsninger på problemstillinger på inklusionsområdet. Fx er det nye lovforslag om fravigelse af digital selvbetjening født i Netværk for digital inklusion. Efter talen fik deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til ministeren.

Dagen sluttede med, at Digitaliseringsstyrelsen takkede for en god og lærerig dag.

Næste møde er planlagt til torsdag den 26. oktober 2023.

""