Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion den 26. april 2022

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 26. april 2022.

Velkommen

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen til dagen på Københavns Rådhus og takkede Københavns Kommune for at lægge hus til mødet. Caroline Brun Jørgensen præsenterede dagens program. Deltagerne fik herefter lejlighed til at diskutere netværkets formål og rolle ved bordene.

Velkomst

Sundhed.dk

Therese Kjellerup Thorstholm, Sundhed.dk, holdt oplæg om Sundhed.dk og fortalte om platformens rolle. Herunder også hvordan de i sundhed.dk arbejder med brugerinvolvering for at sikre, at planformen lever op til brugernes behov. Parterne som står bag Sundhed.dk er KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

Under coronaperioden har Sundhed.dk oplevet, at der skete en stor udvikling i anvendelsen af platformen. Blandt andet voksede behovet for support, og der blev udviklet en simpel adgang til coronasvar for at gøre det nemmere for borgerne at finde resultaterne.

Sundhed.dk har etableret et brugerpanel, som løbende anvendes til at teste løsninger. Panelet består af borgere og af sundhedsfaglige personer. Borgere med funktionsnedsættelser er også repræsenteret i panelet.

Therese fra sundhed.dk

Demo.borger.dk

Mia Blichfeldt, Digitaliseringsstyrelsen præsenterede funktionerne i demo.borger.dk, som er et læringsmiljø, hvor alle kan finde hjælp til undervisning i ny Digital Post og MitID samt tilmelding til NemSMS. Med demo.borger.dk logger en it-frivillig eller en borger ind med en fiktiv bruger og undgår at bruge sine egne personline oplysninger.

Læringsmiljøet er oprindeligt udarbejdet på opfordring fra Netværk for digital inklusion og blev i oktober 2021 opdateret, så it-frivillige, andre støttepersoner og borgere kunne komme i gang med at øve sig i miljøet i god tid, og så it-frivillige kunne bruge det i undervisnings- og vejledningssituationer inden lanceringen af ny Digital Post og MitID.

demo.borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen opfordrede netværket til at udbrede kendskabet til demo.borger.dk. Netværket fik også mulighed for at bidrage med forslag til nye funktioner på demo.borger.dk.

Prøv demo.borger.dk

Bydelsmødre og Baba

Celina L. H. Kramer, Fonden for Socialt Ansvar, præsenterede foreningerne Bydelsmødre og Baba og fortalte om fondens arbejde. Med projekterne Bydelsmødre og Baba skaber fonden gennem 'Train-the-Trainer" metoden en positiv forandring i lokalmiljøer i hele landet. De sørger for uddannelse til en lille gruppe rollemodeller (mødre og fædre) med anden etnisk baggrund i et lokalmiljø, hvor viden fra disse rollemodeller spreder sig til både familien og til netværket i lokalmiljøet.

Fonden samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen om blandt andet opkvalificering af frivillige i forhold til MitID, hvor frivillige uddanner frivillige. Fonden for Socialt Ansvar har blandt andet lavet en håndbog til de frivillige om skiftet fra NemID til MitID. Der er nu afholdt workshops med ca. 40 grupper og i alt 600 frivillige.

Læs mere om Bydelsmødrene på socialtansvar.dk

Hvordan får man MitID, når man ikke har NemID mere?

Anja Frølich Kronborg, Digitaliseringsstyrelsen, fortalte om, hvordan man kan få MitID i fremtiden, når NemID ikke længere eksisterer. Fra sommeren 2022 vil MitID gøre brug af teknologi til ansigtsgenkendelse, og netværket så nogle af de nye funktioner, som kommer i appen. Der er endnu ingen dato for, hvornår NemID lukkes helt.

Anja gav ros til netværket for at blive ved med at give input og viden til arbejdet med udviklingen af MitID. Netværket fik også information om kommende kommunikationsmateriale for it-frivillige, som ved hjælp af egne telefoner vil kunne hjælpe andre.

Netværket fik også mulighed for at give input til, hvad der er brug for i forhold til overgangen til MitID, som er i gang.

Støttepersoner

Caroline Brun Jørgensen, Digitaliseringsstyrelsen, gav en status på arbejdet med støttepersoner. Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en analyse om støttepersoner med fokus på, hvordan det kan gøres lettere og mindre risikofyldt for støttepersoner at hjælpe digitalt udfordrede borgere.

Caroline takkede netværket for alle de gode input til løsningsforslag på det sidste møde i oktober 2021 og fortalte, at Digitaliseringsstyrelsen har igangsat arbejdet med nogle af forslagene. Netværket fik også en status på Digitaliseringsstyrelsens arbejde med vejledningsmateriale til pårørende, it-frivillige og materiale til, hvordan man som støtteperson hjælper en anden med MitID.

Herefter fik netværket mulighed for at give input til arbejdet med brugerrejser for støttepersoner.

Siden sidst

Casper Freundlich Larsen, Digitaliseringsstyrelsen, orienterede om arbejdet siden sidst. Digitaliseringsstyrelsen har blandt andet afholdt den første konference for digital inklusion i marts 2022 med ca. 300 deltagere fra både kommuner, myndigheder og organisationer. Mange fra netværket deltog i konferencen og bidrog også til programmet med oplæg.

MitID er blevet lanceret og har lagt pres på supporten. Digitaliseringsstyrelsen er opmærksomme på at der stadig er et stort behov for hjælp, og at det er en central del af overgangen fra NemID til MitID.

Digital Post blev lanceret i slutningen af marts, og der blev rettet en stor tak til netværket for at deltage i blandt andet workshops i løbet af udviklingsperioden.

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi afventes fortsat. Digitaliseringsstyrelsen ser frem til at drøfte strategien med netværket på næste møde.

Filmpremiere

Digitaliseringsstyrelsen har fået udarbejdet tre nye animationsfilm, som lanceres i maj. Filmene omhandler MitID, Digital Post og NemSMS. Filmene vil blive oversat til en række sprog, ligesom de plejer at blive, men denne gang også til ukrainsk og russisk. 

""

Hotline ved identitetstyveri

Julie Brogaard Schytz, Digitaliseringsstyrelsen, fortalte om Hotline ved identitetstyveri, som Digitaliseringsstyrelsen lancerede i sommeren 2021 på sikkerdigital.dk. Når borgere ringer ind til hotlinen, tages de i hånden og får information om, hvad de skal foretage sig i den konkrete situation. Hotlinen skal skabe tryghed, overblik og hjælpe borgeren effektivt videre.

Netværket fik eksempler på, hvad borgerne ringer om og blev præsenteret for en række forskellige typer af scam, som kan lede til identitetstyveri.

Julie opfordrede til at udbrede kendskabet til hotlinen og informerede om, at man kan øve sig i at spotte digitale fælder på sikkerdigital.dk.

Læs mere om Hotline ved identitetstyveri på sikkerdigital.dk

Find test og quizzer og bliv klogere på hvordan du undgår identitetstyveri på sikkerdigital.dk

MitID – del 2

Julie Rasmussen, Digitaliseringsstyrelsen, gav en kort introduktion til skiftet fra NemID til MitID og orienterede om, at man endnu ikke kender datoen for, hvornår NemID endeligt lukker. Julie orienterede om, hvordan MitID kommunikationskampagnen er bygget op, og hvilke kanaler man har valgt at benytte til kampagnen. Fremtidigt vil der også være fokus på differentierede behov hos specifikke målgrupper, blandt andet pårørende, som hjælper andre.

Julie forklarer om MitID

Julie spurgte netværket om input til ønsker for, hvilken kommunikation der er behov for hos deres brugere og medlemmer. Netværket ønskede også at understøtte skiftet fra NemID til MitID og blev derfor opfordret til, at henvise til en spørgsmål/svar side i MitID Hjælpeunivers.

Se spørgsmål/svar på MitID på MitID Hjælpeunivers

Præsentation fra dagen 

Hvis I ønsker at få tilsendt præsentationen fra dagen, kan I sende en mail til

Næste møde i Netværk for digital inklusion

Næste møde afholdes den 27. oktober 2022. 

Hvis I har ønsker til emner til dagsordenen, så send en mail til