Nyt om OGP

Her offentliggøres løbende opdateringer vedrørende arbejdet med Open Government Partnership (OGP). Opdateringerne vil fx knytte sig til udarbejdelse af handlingsplanen samt midtvejs- og slutevaluering.

Juli 2019 - Tidsplan for udarbejdelse af Danmarks kommende Open Government Partnership handlingsplan 2019-2021

Processen med at udarbejde den danske OGP-handlingsplan 2019-2021 er startet op 1. juli 2019. Processen blev udskudt fra foråret på grund af valgudskrivelse.

Følgende aktiviteter gennemføres i løbet af sensommeren og efteråret, yderligere informationer følger.

  • Offentlig høring på høringsportalen hvor borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan 2019-21.
  • Temaer til handlingsplanen lægges til offentlig kommentering på Digitaliser.dk
  • Indkaldelse til åbent netværksmøde for alle interesserede, med fokus på at drøfte temaer til udarbejdelsen af handlingsplan 2019-21.

Senere på året offentliggøres den færdige handlingsplan på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

22. oktober 2018 - Midtvejsevaluering af OGP-handlingsplan for 2017-2019

Arbejdet med midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019 er afsluttet, og evalueringen er blevet offentliggjort.

Ud af handlingsplanens 14 initiativer er syv gennemført i begrænset grad, fem gennemført i væsentlig grad og to afsluttet. Generelt skrider initiativerne frem som forventet og har allerede i det første år ført til en række konkrete resultater. Eksempelvis er en række grundlæggende data blevet udstillet på grunddatafordeleren, der er lanceret en national strategi for et stærkere civilsamfund, og der er modtaget 984 forslag om overflødige regler, som nu er under behandling.

I midtvejsevalueringen er det også fremhævet, at mange indsatser for åbenhed foregår uden for rammerne af handlingsplanen. Eksempelvis fremhæves Silkeborg Kommune for ”Min sag”, hvor borgere let og hurtigt kan søge om indsigt i egen sag, mens Aarhus Kommune har oprettet et frivilligudvalg, udarbejdet en medborgerskabspolitik og er europæisk frivillighovedstad i 2018.

Hent hele midtvejsevalueringen af handlingsplanen 2017-2019

Hvad er OGP?

OGP er et internationalt partnerskab, som har til formål at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og udnytte digitale teknologier til at forbedre samfundet. Danmark har været medlem siden 2011. Ved at deltage i samarbejdet forpligter de 75 deltagerlande sig til at påtage sig initiativer inden for transparens om offentlige beslutningsprocesser, inddragende og ansvarsfuld regeringsførelse, antikorruption samt teknologi og innovation. OGP skaber et globalt netværk, hvor deltagerlandene kan udveksle erfaringer om indsatser for at promovere åbenhed og inddragende regeringsførelse.

22. august 2018 - Første OGP-netværksmøde

Den 22. august 2018 kl. 10 afholder Digitaliseringsstyrelsen et åbent netværksmøde, hvor interesserede kan mødes og drøfte den danske indsats i regi af det internationale partnerskab Open Government Partnership. Vi inviterer både initiativejerne fra den nationale OGP-handlingsplan 2017-2019 samt alle interesserede borgere og organisationer, der har interesse i at drøfte OGP. Det er et frivilligt og åbent møde, hvor de, der har lyst til og mulighed for at deltage, kan lære af hinanden.

Det danske OGP-netværk mødes for blandt andet at diskutere midtvejsevalueringen af den danske handlingsplan 2017-2019 samt hvordan netværket fremover vil inddrages i OGP-processen

Læs mere om OGP-netværket og tilmeld dig mødet

4. juni 2018 – Tidsplan for udarbejdelse af midtvejsselvevalueringen af den danske OGP-handlingsplan 2017-2019

Processen med at udarbejde midtvejsselvevalueringen af den danske OGP-handlingsplan 2017-2019 er startet op 1. juni 2018. Tidsplanen er som følger:

  • 1. juni til 1. august 2018: Udkast til midtvejsselvevaluering udarbejdes
  • 1. august til 22. august 2018: Midtvejsselvevaluering kommer i offentlig høring på høringsportalen.dk
  • 22. august 2018: Første møde i det åbne OGP-netværk afholdes med fokus på drøftelse af midtvejsselvevalueringen og implementeringen af den danske OGP-handlingsplan 2017-2019
  • 30. september 2018: Den færdige midtvejsselvevaluering offentliggøres på OGP’s og Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

1. december 2017 – Offentliggørelse af OGP-handlingsplan 2017-2019

Den nationale OGP-handlingsplan for 2017-2019 er nu offentliggjort. Handlingsplanen indeholder 14 initiativer, fordelt på fire temaer: 1) Flere og bedre åbne data, 2) Skræddersyede data skal sikre grundlag for inddragelse, 3) Sammen om en bedre offentlig sektor og 4) En global indsats for åbenhed.

Hent den nationale OGP-handlingsplan for 2017-2019

14. september 2017 – Høring om temaer i den kommende handlingsplan

På baggrund af den offentlige høring og dialogen med civilsamfundet i august lægges der op til, at den kommende handlingsplan vil komme til at bestå af fire temaer. Temaerne er kort beskrevet nedenfor:

Flere og bedre åbne data

Offentlige myndigheder indsamler og producerer som led i deres regeringsførelse store mængder værdifulde data, som kan skabe værdi, hvis de frigøres til offentlig brug. Der er allerede leveret et stort stykke arbejde for at frigive data til fri afbenyttelse, og det arbejde skal fortsættes. Samtidig gennemføres en indsats for at sikre, at de data, der frigives, er af god kvalitet, så de er retvisende og kan kobles sammen med andre typer åbne data.

Skræddersyede data skal skabe grundlag for inddragelse

Med de stadig større mængder data, som gøres offentligt tilgængelige, er det nødvendigt at sikre, at data er overskuelige og tilgængelige for de borgere, der har brug for dem, når de har brug for dem. Som led i handlingsplanen gennemføres der derfor en indsats for at skabe grundlaget for, at data kan skræddersys til den enkelte samt for, at data kan udnyttes til at inddrage borgerne i myndighedernes arbejde.

Sammen om en bedre offentlig sektor

Civilsamfundet besidder værdifulde idéer og viden, som kan bidrage til at øge kvaliteten af offentlige myndigheders arbejde såvel som til at løse samfundsproblemer sammen med offentlige myndigheder. Der gennemføres derfor en indsats for at understøtte, at idéer og viden fra civilsamfundet kommer i spil både i forhold til at løse helt konkrete, aktuelle problemstillinger, men også i forhold til at etablere en kontinuerlig dialog om den service, som den offentlige sektor leverer.

En global indsats for åbenhed

Som et udviklet land har Danmark en forpligtelse til at arbejde for åben og velfungerende regeringsførelse, nationalt såvel som internationalt. Der gennemføres derfor en indsats for, at den viden, der er opbygget nationalt, skal deles med andre lande, så der kan udveksles erfaringer og samarbejdes om at udnytte åbenhed og inddragelse til at forbedre regeringsførelsen, fx gennem korruptionsbekæmpelse og kapacitetsopbygning.

Giv dit besyv med

Frem til den 28. september er der mulighed for at kontakte Danmarks OGP-kontaktperson, Rune Møller Thomsen, på 4178 2436 eller med input eller overvejelser om valget af temaer, idéer el. lign. Input vil så vidt muligt blive indarbejdet i handlingsplanen eller medtaget i det videre arbejde med OGP. Efter høringens afslutning arbejdes der videre med handlingsplanen, som efter planen offentliggøres ultimo oktober.

13. september 2017 - Dialog med civilsamfund og relevante aktører om Danmarks kommende Open Government handlingsplan

Digitaliseringsstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med at udarbejde Danmarks næste Open Government-handlingsplan afholdt en række møder med relevante institutioner og civilsamfundsorganisationer. Dialogen har givet inspiration og retning for det fremtidige arbejde.

For at sikre, at civilsamfundets input i så høj grad som muligt indarbejdes i Open Government handlingsplanen for 2017-2019, er der i løbet af august afholdt en række dialogmøder med civilsamfundsorganisationer og andre relevante institutioner. Blandt organisationerne er Transparency International Danmark, Open Knowledge Danmark, Aarhus Kommune og Center for Offentlig Innovation. Alle bidrog med viden til det videre arbejde på åbenheds- og inddragelsesdagsordenen.

På møderne blev det blandt andet diskuteret, hvordan man definerer åbenhed og inddragelse. Fælles for alle dialogmøderne har været, at åbenhed er en vigtig grundpille i det danske demokrati. Derudover fremkom der på møderne værdifuldt input til, hvor Danmark på længere sigt kan igangsætte indsatser. Her blev blandt andet nævnt områder så som offentlighedsloven, partistøtteregler, høringsprocesser, lobbyregister og åbne og tilgængelige data om lokaldemokratiet, herunder kommunalbestyrelserne.

Digitaliseringsstyrelsen takker for input modtaget igennem dialogmøderne, den offentlige høring samt fra de ministerier, der har valgt at bidrage med forslag til initiativer i handlingsplanen.

28. august 2017 - Offentlig høring

Den offentlige høring sluttede i uge 33 (2017), og sidste uge blev brugt på at samle op på høringssvarene. Vi takker alle, der ville give deres besyv med. I starten af september bliver de temaer, som handlingsplanen skal bestå af, sat i høring i to uger. Efter den 17. september sammensættes den endelige handlingsplan, som efter planen bliver offentliggjort på digst.dk/ogp i slutningen af oktober 2017.