Nyt om OGP

Her offentliggøres løbende opdateringer vedrørende arbejdet med Open Government Partnership (OGP). Opdateringerne vil fx knytte sig til udarbejdelse af handlingsplanen samt midtvejs- og slutevaluering.

Opdateringer vedrørende Open Government Partnership

Den 19. januar 2023 kl. 12.30 afholder Digitaliseringsstyrelsen et åbent netværksmøde, hvor interesserede kan mødes og drøfte den kommende danske handlingsplan i regi af det internationale partnerskab Open Government Partnership (OGP).

Digitaliseringsstyrelsen igangsatte i efteråret 2022 en offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder var inviteret til at afgive høringssvar med bud på temaer og forslag til handlingsplanens initiativer.

Det danske OGP-netværk mødes for at drøfte de indkomne initiativer til den nationale OGP-handlingsplan 2023-2024. Det er et frivilligt og åbent møde, hvor initiativejere og interesserede borgere og organisationer, som har interesse i OGP kan deltage.

Tilmelding sendes til

Digitaliseringsstyrelsen har den 29. august igangsat en offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at afgive høringssvar med deres bud på temaer og forslag til handlingsplanens initiativer. Handlingsplanen er en af hjørnestenene i Danmarks engagement i Open Government Partnership, hvor en åben og inddragende proces har høj prioritet, og hvor alle interesserede kan afgive høringsvar med henblik på at præge og inspirere den endelige handlingsplan.


Fristen for afgivelse af høringssvar med input til OGP-handlingsplanen er den 11. september 2022. Høringssvar sendes via e-mail til mærket "OGP-høring" i emnefeltet.

Digitaliseringsstyrelsen skal hermed orientere om Danmarks kommende handlingsplan 2023-2024. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer civilsamfund og alle øvrige interessenter til at bidrage med temaer og ideer til handlingsplanen. Processen for udarbejdelse af handlingsplanen, der forventeligt påbegyndes med ultimo august eller primo september, indledes med en offentlig høring, hvor civilsamfund og øvrige interessenter kan bidrage med forslag til handlingsplanen. Tilsvarende vil Digitaliseringsstyrelsen indkalde til åbent netværksmøde for alle interesserede med afholdelse ultimo oktober eller primo november.

 

Invitationer udsendes med én måneds varsel. Den endelige handlingsplan oversendes til OGP ultimo 2022. Angivne tidspunkter er med forbehold.

 

Den endelige version af IRM’s 2019-2021 designrapport er blevet offentliggjort og kan læses i sin helhed via nedenstående link: 

 

IRM-designrapport 2019-2021

OGP’s Independent Reporting Mechanism (IRM) har udarbejdet en designrapport af Danmarks OGP-handlingsplan 2019-2022. Designrapporten er i offentlig høring indtil den 17. november.

IRM foretager undersøgelser af udviklingen og implementeringen af de nationale handlingsplaner for at fremme dialog mellem interessenter og forbedre offentlig ansvarlighed. I designrapporten evalueres udviklingen af handlingsplanen og designet af handlingsplanens initiativer. 

Læs designrapporten for Danmarks OGP-handlingsplan 2019-2022

Situationen med Covid-19 har i flere OGP-medlemslande medført forsinkelser i forhold til den oprindelige proces for implementering af gældende handlingsplaner. OGP har som følge heraf besluttet at give alle medlemslande mulighed for at forlænge perioden for deres handlingsplan med ét år. Danmark har valgt at benytte sig af denne mulighed. Det betyder, at den nuværende danske handlingsplan vil gælde for perioden 2019-2022. Alle processuelle skridt i forbindelse med handlingsplanen 2019-2021 er dermed skudt ét år.

Alle spørgsmål om forlængelsen af handlingsplanen kan rettes til René Jun Korsholm på telefon 24212736 eller e-mail

Den nationale handlingsplan for Open Government Partnership for 2019-2021 er nu offentliggjort og indeholder syv godkendte initiativer, der skal arbejdes med i de kommende år.

Handlingsplanen ligger tilgængelig på både dansk og engelsk i dokumentbanken.

Find handlingsplanen i dokumentbanken

I forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks kommende handlingsplan, er det nu muligt at kommentere på syv fokusområder, der sammenfatter de indkomne bidrag, der er modtaget i høringsprocessen.

Læs en beskrivelse af de syv fokusområder på Digitalisér.dk

Det også er muligt at kommentere frem til den 1. oktober 2019.

Den 25. september 2019 kl. 09.00-10.00 afholder Digitaliseringsstyrelsen et åbent netværksmøde, hvor interesserede inviteres til at mødes og drøfte udarbejdelsen af Danmarks fjerde Open Government-handlingsplan. Deltagelse i mødet er kun mulig ved forudgående tilmelding senest fredag den 20. september 2019 til .

Invitation til åbent netværksmøde den 25. september 

Onsdag den 25. september 2019 kl. 09.00-10.00 afholder Digitaliseringsstyrelsen et åbent netværksmøde, hvor interesserede inviteres til at mødes og drøfte udarbejdelsen af Danmarks fjerde OGP-handlingsplan, der skal ligge klar inden årets udgang.

Forud for netværksmødet er der afgivet bestilling på initiativbidrag til offentlige myndigheder, ligesom det har været muligt at bidrage med idéer via en offentlig høring på Høringsportalen.dk. Den primære dagsorden på mødet vil være at vurdere og kvalificere de indkomne idéer og initiativforslag til den kommende handlingsplan.

På baggrund heraf vil materiale blive tilsendt forud for mødet til tilmeldte deltagere, ligesom det gøres tilgængeligt på digst.dk/ogp.

Gå til materialet

Hvis der er forslag til særlige punkter på dagsordenen eller øvrige emner, der ønskes drøftet, kan de sendes pr. mail til Marie Bechgaard Madsen på .

Hvis I ønsker at deltage i mødet, skal I tilmelde jer ved at sende en mail til senest fredag den 20. september 2019. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet den 25. september, kan man bidrage med bemærkninger til handlingsplanen via onlineplatformen Digitaliser.dk, hvor fokusområder for den kommende handlingsplan vil blive offentliggjort. Invitationen er også tilgængelig på digst.dk/ogp, og I er meget velkomne til at dele den i jeres netværk.

Se invitationen

Find flere informationer om OGP-samarbejdet og udviklingen hen mod den kommende handlingsplan på digst.dk/ogp

Den 13. august er der igangsat en offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan 2019-21.

Fristen for afgivelse af høringssvar med input til OGP-handlingsplanen er den 10. september 2019. Høringssvar sendes via e-mail til mærket "OGP-høring" i emnefeltet.

Se den offentlige høring på Høringsportalen

Processen med at udarbejde den danske OGP-handlingsplan 2019-2021 er startet op 1. juli 2019. Processen blev udskudt fra foråret på grund af valgudskrivelse.

Følgende aktiviteter gennemføres i løbet af sensommeren og efteråret, yderligere informationer følger.

  • Offentlig høring på høringsportalen hvor borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan 2019-21.
  • Indkaldelse til åbent netværksmøde for alle interesserede, med fokus på at drøfte temaer til udarbejdelsen af handlingsplan 2019-21.

Senere på året offentliggøres den færdige handlingsplan på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Arbejdet med midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019 er afsluttet, og evalueringen er blevet offentliggjort.

Ud af handlingsplanens 14 initiativer er syv gennemført i begrænset grad, fem gennemført i væsentlig grad og to afsluttet. Generelt skrider initiativerne frem som forventet og har allerede i det første år ført til en række konkrete resultater. Eksempelvis er en række grundlæggende data blevet udstillet på grunddatafordeleren, der er lanceret en national strategi for et stærkere civilsamfund, og der er modtaget 984 forslag om overflødige regler, som nu er under behandling.

I midtvejsevalueringen er det også fremhævet, at mange indsatser for åbenhed foregår uden for rammerne af handlingsplanen. Eksempelvis fremhæves Silkeborg Kommune for ”Min sag”, hvor borgere let og hurtigt kan søge om indsigt i egen sag, mens Aarhus Kommune har oprettet et frivilligudvalg, udarbejdet en medborgerskabspolitik og er europæisk frivillighovedstad i 2018.

Hent Open government-handlingsplanerne

Den 22. august 2018 kl. 10 afholder Digitaliseringsstyrelsen et åbent netværksmøde, hvor interesserede kan mødes og drøfte den danske indsats i regi af det internationale partnerskab Open Government Partnership. Vi inviterer både initiativejerne fra den nationale OGP-handlingsplan 2017-2019 samt alle interesserede borgere og organisationer, der har interesse i at drøfte OGP. Det er et frivilligt og åbent møde, hvor de, der har lyst til og mulighed for at deltage, kan lære af hinanden.

Det danske OGP-netværk mødes for blandt andet at diskutere midtvejsevalueringen af den danske handlingsplan 2017-2019 samt hvordan netværket fremover vil inddrages i OGP-processen

Læs mere om OGP-netværket og tilmeld dig mødet

Processen med at udarbejde midtvejsselvevalueringen af den danske OGP-handlingsplan 2017-2019 er startet op 1. juni 2018. Tidsplanen er som følger:

  • 1. juni til 1. august 2018: Udkast til midtvejsselvevaluering udarbejdes
  • 1. august til 22. august 2018: Midtvejsselvevaluering kommer i offentlig høring på høringsportalen.dk
  • 22. august 2018: Første møde i det åbne OGP-netværk afholdes med fokus på drøftelse af midtvejsselvevalueringen og implementeringen af den danske OGP-handlingsplan 2017-2019
  • 30. september 2018: Den færdige midtvejsselvevaluering offentliggøres på OGP’s og Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Den nationale OGP-handlingsplan for 2017-2019 er nu offentliggjort. Handlingsplanen indeholder 14 initiativer, fordelt på fire temaer:

  1. Flere og bedre åbne data
  2. Skræddersyede data skal sikre grundlag for inddragelse
  3. Sammen om en bedre offentlig sektor
  4. En global indsats for åbenhed.

Hent Open government-handlingsplaner

På baggrund af den offentlige høring og dialogen med civilsamfundet i august lægges der op til, at den kommende handlingsplan vil komme til at bestå af fire temaer. Temaerne er kort beskrevet nedenfor:

Flere og bedre åbne data

Offentlige myndigheder indsamler og producerer som led i deres regeringsførelse store mængder værdifulde data, som kan skabe værdi, hvis de frigøres til offentlig brug. Der er allerede leveret et stort stykke arbejde for at frigive data til fri afbenyttelse, og det arbejde skal fortsættes. Samtidig gennemføres en indsats for at sikre, at de data, der frigives, er af god kvalitet, så de er retvisende og kan kobles sammen med andre typer åbne data.

Skræddersyede data skal skabe grundlag for inddragelse

Med de stadig større mængder data, som gøres offentligt tilgængelige, er det nødvendigt at sikre, at data er overskuelige og tilgængelige for de borgere, der har brug for dem, når de har brug for dem. Som led i handlingsplanen gennemføres der derfor en indsats for at skabe grundlaget for, at data kan skræddersys til den enkelte samt for, at data kan udnyttes til at inddrage borgerne i myndighedernes arbejde.

Sammen om en bedre offentlig sektor

Civilsamfundet besidder værdifulde idéer og viden, som kan bidrage til at øge kvaliteten af offentlige myndigheders arbejde såvel som til at løse samfundsproblemer sammen med offentlige myndigheder. Der gennemføres derfor en indsats for at understøtte, at idéer og viden fra civilsamfundet kommer i spil både i forhold til at løse helt konkrete, aktuelle problemstillinger, men også i forhold til at etablere en kontinuerlig dialog om den service, som den offentlige sektor leverer.

En global indsats for åbenhed

Som et udviklet land har Danmark en forpligtelse til at arbejde for åben og velfungerende regeringsførelse, nationalt såvel som internationalt. Der gennemføres derfor en indsats for, at den viden, der er opbygget nationalt, skal deles med andre lande, så der kan udveksles erfaringer og samarbejdes om at udnytte åbenhed og inddragelse til at forbedre regeringsførelsen, fx gennem korruptionsbekæmpelse og kapacitetsopbygning.

Giv dit besyv med

Frem til den 28. september er der mulighed for at kontakte Danmarks OGP-kontaktperson, Rune Møller Thomsen, på 4178 2436 eller med input eller overvejelser om valget af temaer, idéer eller lignende. Input vil så vidt muligt blive indarbejdet i handlingsplanen eller medtaget i det videre arbejde med OGP. Efter høringens afslutning arbejdes der videre med handlingsplanen, som efter planen offentliggøres ultimo oktober.

Digitaliseringsstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med at udarbejde Danmarks næste Open Government-handlingsplan afholdt en række møder med relevante institutioner og civilsamfundsorganisationer. Dialogen har givet inspiration og retning for det fremtidige arbejde.

For at sikre, at civilsamfundets input i så høj grad som muligt indarbejdes i Open Government handlingsplanen for 2017-2019, er der i løbet af august afholdt en række dialogmøder med civilsamfundsorganisationer og andre relevante institutioner. Blandt organisationerne er Transparency International Danmark, Open Knowledge Danmark, Aarhus Kommune og Center for Offentlig Innovation. Alle bidrog med viden til det videre arbejde på åbenheds- og inddragelsesdagsordenen.

På møderne blev det blandt andet diskuteret, hvordan man definerer åbenhed og inddragelse. Fælles for alle dialogmøderne har været, at åbenhed er en vigtig grundpille i det danske demokrati. Derudover fremkom der på møderne værdifuldt input til, hvor Danmark på længere sigt kan igangsætte indsatser. Her blev blandt andet nævnt områder så som offentlighedsloven, partistøtteregler, høringsprocesser, lobbyregister og åbne og tilgængelige data om lokaldemokratiet, herunder kommunalbestyrelserne.

Digitaliseringsstyrelsen takker for input modtaget igennem dialogmøderne, den offentlige høring samt fra de ministerier, der har valgt at bidrage med forslag til initiativer i handlingsplanen.

Den offentlige høring sluttede i uge 33 (2017), og sidste uge blev brugt på at samle op på høringssvarene. Vi takker alle, der ville give deres besyv med. I starten af september bliver de temaer, som handlingsplanen skal bestå af, sat i høring i to uger. Efter den 17. september sammensættes den endelige handlingsplan, som efter planen bliver offentliggjort på digst.dk/ogp i slutningen af oktober 2017.