Tilsynsprocessen: 1.	Digitaliseringsstyrelsen igangsætter et tilsyn •	Tilsynet sker ud fra enten en borgerklage eller som en del af et emnebaseret tilsyn.  •	I det tilfælde hvor Digitaliseringsstyrelsen finder mangler ved tjenestens løsning vedrørende sporingsteknologier, bliver der sendt et høringsbrev omkring dette.   2.	Fremsendelse af høringsbrev •	På baggrund af en vurdering og identificering af mangler ved tjenestens løsning vedrørende sporingsteknologier fremsendes høringsbrevet til tjenesteudbydere. Et høringsbrev indeholder relevante bilag for høringen, herunder et skema som tjenesteudbyder skal udfylde. •	Høringsfristen fremgår af høringsbrevet, og tjenesteudbyderen har mulighed for at afgive bemærkninger inden for den givne frist. Fristen vil som udgangspunkt være 14 dage. •	Inden for høringsfristen kan tjenesteudbyderen afgive deres bemærkninger til de forhold og mangler, som Digitaliseringsstyrelsen har påpeget i høringen. •	Det er ikke påkrævet, at tjenesteudbyderen ændrer deres løsning vedrørende sporingsteknologier inden høringsfristens udløb. Hvis ikke Digitaliseringsstyrelsen har modtaget et høringssvar inden for fristen, lægger styrelsen til grund, at tjenesteudbyderen er enige i de påtalte mangler. På denne baggrund udsendes der et påbud om, at tjenesteudbyderen skal udbedre de påtalte mangler.  3.	Digitaliseringsstyrelsens videre behandling •	Hvis tjenesteudbyderen vender tilbage med et svar inden for høringsfristen eller tilretter løsningen inden for denne, vil Digitaliseringsstyrelsen lade det indgå som en del af sagen.  •	Såfremt de påtalte mangler er udbedret, vil Digitaliseringsstyrelsen lukke sagen på foreliggende grundlag.  •	Såfremt de påtalte mangler fortsat vurderes at være til stede, vil Digitaliseringsstyrelsen sende et påbud.  •	Hvis der ikke modtages svar på høringen vil Digitaliseringsstyrelsen forsætte sagsbehandlingen ved at udstede et påbud til tjenesteudbyderen.   4.	Påbud •	Påbud udstedes såfremt manglerne ved tjenestens løsning vedrørende sporingsteknologier ikke er udbedret ved udløb af den i høringsbrevet fastsatte frist.  •	Manglerne ved tjenestens løsning vedrørende sporingsteknologier vil blive oplistet i påbuddet. •	Påbuddet angiver en frist på fire uger, hvorefter tjenesteudbyderen skal have tilpasset deres løsning vedrørende sporingsteknologier inden fristens udløb.

Denne proces giver tjenesteudbyderen mulighed for at give sine bemærkninger til de påtalte mangler i høringsbrevet, og udbedre manglerne ved deres løsning vedrørende sporingsteknologier. Hvis tjenesteudbyderen ikke retter op på de påtalte mangler og derved ikke overholder cookiebekendtgørelsen, vil Digitaliseringsstyrelsen, afhængigt at overtrædelsens karakter, politianmelde tjenesteudbyderen med henblik på at sanktionere for overtrædelse af reglerne ved bøde.