Vigtigt om statistikken

Her er en række faktorer, som man bør være opmærksom på.

 • Ændringen i befolkningsdata påvirker udviklingen af personer tilknyttet til digital post i negativ retning. Det konkrete, gennemsnitlige fald er på 0,3 pct. Effekten er skævt fordelt over aldersgrupper.
 • Den samlede andel der er tilmeldt NemSMS, hvor alle aldersgrupper er inkluderet, påvirkes ikke i samme omfang af dette. Effekten, hvor tilmeldingsgraden blandt yngre aldersgrupper trækkes ned mens den blandt ældre øges, kan dog stadig observeres.
 • Overgangen til nye befolkningstal giver som tidligere et mindre databrud, der særligt betyder at andelen af tilmeldte i den yngste aldersgruppering i DP falder, fordi nyfyldte 15 årige med relativt lav tilmeldingsgrad indgår i gruppen mens nyfyldte 25 årige med relativt høj tilmeldingsgrad udgår.
 • Særligt bemærkelsesværdigt er dog et betydeligt databrud i andelen af tilmeldte bruttoledige idet andelen der er tilmeldt digital post stiger fra 32,1 til 33,8 procent, og andelen der er tilmeldt NemSMS stiger fra 25,8 til 26,9 procent hvilket skal ses i forhold til en stigning på omkring 0,1 procentpoint i en normal uge (lidt mindre for NemSMS).
 • Forklaringen kan være at der i perioden er sket et betydeligt fald i antallet af ledige ved populationsskiftet, idet populationen af ledighedsberørte bruttoledige, som der sammenlignes med er faldet fra 211301 til 182211, et fald på 29.090 (13,8 pct.).
 • En del af dette fald skyldes muligvis at vi er gået fra en endelig til en foreløbig population, men faldet korresponderer med et fald i antal af faktiske fuldtidsbruttoledige i de seneste måneder i offentliggjorte statistikker (en betydelig del af dette fald er i øvrigt sæsonpræget).
 • Hvis personer der er udtrådt af ledighedsstatistikken har haft en tendens i mindre grad at være tilknyttet Digital Post og NemSMS vil dette kunne forklare stigningen. En hurtig udregning viser at hvis de 29.090 der ”forsvandt” fra statistikken havde en tilmeldingsgrad til digital post på 21,4 pct. (i forhold til ca. 25 pct. hos befolkningen over 15 som helhed og ca. 34 pct. hos de øvrige ledige) ville dette forklare stigningen. Databaggrund for udregningen er vedhæftet.
 • Dette kunne for eksempel forklares med at ressourcesvage langtidsledige med lav digital tilknytningsgrad i særlig grad ophører med at modtage dagpenge/kontanthjælp og derfor udgår af ledighedsstatistikken. Der kan naturligvis også være andre tænkelige forklaringer.
 • Ledighedstallene er blevet opdateret fra endelige juli tal til foreløbige oktober tal.
 • Som ved tidligere befolkningsopdateringer er der en del interne databrud:
  Aldersfordelingen påvirkes idet personer rykker op i nye aldersgrupper. Det betyder tilmeldingsgrad for de yngre aldersgrupper falder noget, fordi de endnu yngre personer der rykker ind i gruppen har lavere tilmeldingsgrad end de ældste personer i gruppen der rykker ud. Omvendt stiger tilmeldingsgraden i de ældre aldersgrupper.
 • Denne effekt synes at påvirke kommunerne lidt skævt. Især bemærkes at selvom den samlede udvikling på landsplan er positiv er udviklingen i en række kommuner heriblandt ikke mindst Københavns kommune negativ. Dette kan forklares med at personer der er tilgået populationen har lavere tilknytning end dem der udgår, for eksempel hvis Kommunen har en særligt stor tilgang af fx fødsler (i NemSMS), personer der fylder 15 (i digital post) og tilrejsende studerende under 25 som alle vil være i aldersgrupper under landsgennemsnittet, mens der er særligt stor udrejse af midaldrende personer med tilknytning over landsgennemsnittet.
 • Som tidligere betyder skiftet i population at der er et betydeligt fald i de lediges tilknytningsgrad. Det er svært at give en sikker forklaring på dette fænomen ud over den åbenlyse at de personer der er tilgået populationen har lavere tilknytningsgrad en dem der forlader den. Forskelle i aldersstuktur (eller andre faktorer der disponerer de tilkomne til at have lavere tilknytning end de fragåede) eller højt antal ny tilknytninger under ledighedsforløbet er begge mulige faktorer, men der kan ikke siges mere uden en større analyse.