Agilitet i staten

Kommende kurser

18.11.2024 - 20.11.2024

Se alle planlagte kurser

Pris og varighed

Varighed: 3 dage, 09:00-16:00
Pris: 7.800 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

20% kollegarabat

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Digital forretningsudvikling i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen. Kollegarabatten tildeles parvis.

Oplever du, at de statslige rammer udfordrer de agile metoder og principper i dagligdagen?

Kurset klæder dig på til at få de agile værktøjer til at fungere i en statslig hverdag. Det er bygget op omkring øvelser, eksempler og best practice-cases fra statslige myndigheder.

Kurset giver dig

 • Færdigheder, der gør dig i stand til aktivt at indgå i og forstå, hvordan agile metoder kan anvendes i staten
 • Forståelse for hvordan de agile metoder kan anvendes inden for rammerne af statens it-projektmodel
 • En værktøjskasse til at indgå i det agile team, navnlig indsigt i det agile manifest, de agile metoder og de agile roller
 • Indblik, der gør dig i stand til at sparre med og give feedback til kolleger om overgangsproblematikker og opgavevaretagelsen i et agilt setup

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, der allerede er fortrolig med agilitet eller har opnået en agil certificering, men som oplever udfordringer med at arbejde agilt inden for de statslige rammer. Det er for dig eller jer, som står på tærsklen til en agil transformation, eller dig som måske allerede arbejder i et agilt team eller i en agil organisering.
Du arbejder typisk i en myndighed, som har erkendt et behov for at øge det agile modenhedsniveau. Kurset henvender sig altså kort og godt til dig, som vil have skærpet din evne til at indgå i en agil organisering i staten med de dertilhørende principper, metoder og værktøjer, som følger med.

Forberedelse

Forud for kurset skal du gennemføre e-læringskurset "Start din agile rejse: Introduktion til agil projektledelse". Dette vil give dig en forsmag på den agile tankegang og introducere dig for de begreber og metoder, der gennemgås i undervisningen.

Link til e-læringskurset (single sign-on)
Link til e-læringskurset (uden single sign-on)

Interne kurser

I har også mulighed for at få tilpasset et internt kursus for op til 25 medarbejdere. Læs mere om interne kurser her.

Et internt kursus giver et fælles udgangspunkt for hele jeres kontor eller team. Kurset skræddersys til jer efter en behovsafdækning, hvor I får mulighed for at til-og fravælge moduler, så kurset imødekommer de udfordringer, I oplever i hverdagen. Kursets form minder om det åbne kursus og varigheden er ligeledes tre dage. Kurset er som udgangspunkt fysisk, men det kan også afholdes virtuelt. Kurset giver også mulighed for at samle bestemte roller i jeres organisation og sende dem afsted på samme tid, eller blande holdet med fx jurister, udviklere og medarbejdere fra forretningen på én og samme tid.

Når I har været på kurset, har I fx.:

 • Etableret en fælles begrebsramme og værktøjsramme i det agile team med direkte afsæt i jeres dagligdag.
 • Lært at anvende agile principper i et vandfaldsstyret, statsligt projekt og kan afbalancere valget mellem en agil og en vandfaldsbaseret projekttilgang. I har fået indsigt i, hvordan agilitet kan indarbejdes i hele eller dele af statens it-projektmodel alt efter din egen statslige kontekst.
 • Fået indsigt i, hvordan agilitet kan skaleres i staten, og hvordan der kan koordineres på tværs af agile teams.
 • Lært, hvordan man som agilt team arbejder med interessenthåndtering, og hvornår interessenter involveres i de agile ceremonier og artefakter. Afrapportering kan ligeledes foldes ud.
 • Fået en forståelse af agile roller i staten, og hvordan beslutningstagerrollen varetages. Der er ligeledes mulighed for at udfolde, hvad det vil sige at være en agil leder, der udlever de agile principper.
 • Fået indsigt i konkrete, mere specialiserede områder såsom DevOpsog lean portfoliomanagement. 

En tilpasning af kurset er essentielt for, at I får læring med, som I kan bruge efter kurset. Derfor har vi beskrevet, hvordan vi sørger for at involvere jer og tilpasse kurset, så det imødekommer jeres udfordringer. Ved at benytte denne proces vil vi tilpasse kursusmaterialet til jeres konkrete virkelighed, så det bliver relevant, og så læringsudbyttet stemmer overens med jeres behov. 

Proces for tilpasning af kurset

Tilpasning af kurset er funderet i et samarbejde med jer og med udgangspunkt i en pragmatisk tilgang til både design og implementering af agile processer. Det er vores erfaring, at tilpasningsprocessen indenkurset er afgørende for at sikre relevans til jeres organisation og den enkelte deltager. Derfor skal I prioritere at deltage aktivt i en række aktiviteter før, under og efter kursusafholdelsen, som er skitseret i nedenstående figur.

  Før
Under Efter
Procestrin

1. Afdækning af behov og forudsætninger samt fastlæggelse af læringsudbytte og -mål

2. Tilpasning af kursusmateriale

3. Afvikling af kursus

4. Evaluering og justering af kursus

Aktiviteter
 • Der udarbejdesen behovsog forudsætningsanalyse
 • Læringsudbytte og læringsmål fastlægges i samarbejde med jeres kontor,afdeling eller team.
 • Fagligt materiale fastlægges iforhold til teamets/kontorets kontekst og deltagernes dagligdag
 • Didaktiske tiltag udvælges og tilpasses detvalgte materiale.
 • Kurset afvikles, og underviserne faciliterer undervisningen med udgangspunkt i oparbejdet kendskab til deltagernes dagligdag og udfordringer
 • Deltagerne udfylder evalueringsskema baseret på kursets læringsmål, mens de er til stede på kurset.
 • Besvarelser af evalueringsskema analyseres
 • Der følges op med deltagerne efter fire uger for at vurdere kursets praksisnærhed.
Produkter
 • Fastlagt læringsudbytte 
 • Fastlagte læringsmål
 • Fastlagte cases til undervisningen 
 • Fastlagte didaktiske tiltag.
 • Kursusmateriale
 • Didaktiske tiltag, for eksempel cases og øvelser med udgangspunkt i deltagernes hverdag.
 • Gennemført kursus 
 • Input til kursusevaluering.
 • Evaluering og erfaringsopsamling 
 • Justeret kursusmateriale til brug for næste kursus.

Modul Beskrivelse
Agile principper og mindset
 • Forståelse for de agile principper, det agile mindset og det agile manifest.
 • Refleksion over hvilke agile principper der er vigtige i deltagernes egne kontekster.
Agile metoder: Kanban
 • Forståelse for Kanban-metodens anvendelighed.
 • Demonstration af, hvordan man kan sikre optimal udnyttelse af kapacitet i et team.
 • Erfaring med at bygge et Kanban-board. 
Agile metoder: Scrum
 • Forståelse for Scrum-metodens anvendelighed.
 • Praktiske eksempler på, hvornår det giver mening at anvende Scrum, og hvornår det ikke gør.
 • Dialog omkring, hvordan metodens artefakter og ceremonier kan benyttes og tilpasses til deltagernes arbejde.
Agile teamroller
 • Forståelse for de agile teamroller og deres ansvarsområder samt opgaver.
 • Praktiske eksempler på, hvilke udfordringer man typisk støder på med rollerne, og hvordan de kan løses på baggrund af undervisernes egne erfaringer.
 • Indsigt i, hvordan samspillet mellem de traditionelle roller i staten, og de agile roller kan se ud.
Lovgivning og indkøb
 • Forståelse for, hvordan arbejder agilt, når man er underlagt bestemte love,og hvordan man sikrer en agil tilgang ved indkøb.
 • Konkrete eksempler på cases om agil lovgivning i staten.
 • Indsigt i metoder for udvælgelse af en agil leverandør og budgettering i et agilt setup i staten
Fra kravspecifikation til backlog
 • Forståelse for nedbrydning af krav til features og user stories og disses acceptkriterier.
 • Erfaring med formulering af user stories baseret på deltagernes egne opgaver.
 • Forståelse for omstillingen fra projekt (plandrevet) til produkt (værdidrevet).
 • Forståelse for Minimum Viable Product (MVP) og diskussion af deltagernes udfordringer med MVP’er i deres projekter.
 • Dialog omkring deltagernes udfordringer med den agile tilgang i staten.
Agil kravstyring
 • Forståelse for estimering og prioritering af opgaver i et agilt setup. Agil kravstyring 
 • Konkrete metoder og værktøjer som deltagerne kan bruge til at estimere og prioritere deres eller teamets opgaver
Statens it-projektmodel
 • Forståelse for kravene til it-projekter i staten.
 • Indblik i de fire faser i statens it-projektmodel.
 • Casemateriale om agile projekter i staten, der benyttede projektmodellen.
Interessenthåndtering
 • Forståelse for hvordan interessentlandskabet differentierer i et traditionelt og et agilt setup.
 • Håndtering af typiske interessentdilemmaer som deltagerne kan støde på i deres arbejde.
Afrapportering og måling
 • Forståelse for den agile tilgang til afrapportering og måling.
 • Undervisernes best practices og anbefalinger til brugbare agile målinger.
 • Konkrete metoder og værktøjer som deltagerne kan bruge til at måle deres egne agile initiativer.
Lean portfolio management
 • Indsigt i, hvordan man arbejder med agilitet på porteføljeniveau.
 • Eksempler på, hvordan man realiserer porteføljens vision gennem nedbrydning af konkrete leverancer.
Etablering af teknisk agilitet med DevOps
 • Fokuspå begreber som flow, automatisering, peer reviews og fælles ejerskab.
 • Overordnet forståelse af DevOps, og hvad det vil sige at opbygge et DevOps-mindset, og hvordan begrebet hænger sammen med teknisk agilitet.
 • Forståelse af samarbejde mellem drift og udviklingsorganisation og de typiske udfordringer, man møder i en statslige kontekst.
Beslutningstagerollen i et agilt setup i staten
 • Beslutningstagerrollen i et agilt setup handler ikke kun om, hvem der varetager rollen om product owner.
 • Fokus på, hvem der varetager scrum master-rollen, product owner-rollen, product manager-rollen, og hvordan man kan skubbe beslutningsmandat ud ved hjælp af en mere agil arbejdsgang.
 • Forståelse af, hvordan de agile roller skal arbejde sammen for at opnå værdi med udgangspunkt i, hvordan de agile roller kobles til jeres organisations beslutningsroller.

Prisen for et internt kursus varierer alt efter længden på kurset.

 • ½ dag: 34.623 kr.
 • 1 dag: 61.447 kr.
 • 2 dage: 115.094 kr.
 • 3 dage: 168.741 kr.

Kursusprogram

Første kursusdag

Agile metoder og roller

Velkommen og introduktion

 • Præsentation af undervisere og kursusformål.
 • Afklaring af vidensniveau blandt deltagerne.

Agile principper og mindset

 • Forståelse for de agile principper, det agile mindset og det agile manifest.
 • Refleksion over, hvilke agile principper der er vigtige i deltagernes egne kontekster.
 • Forståelse for Kanban-metodens anvendelighed.

Agile metoder: Kanban

 • Demonstration af, hvordan man kan sikre optimal udnyttelse af kapacitet i et team.
 • Erfaring med at bygge et Kanban-board.
 • Forståelse for Scrum-metodens anvendelighed.

Agile metoder: Scrum

 • Praktiske eksempler på, hvornår det giver mening at anvende Scrum, og hvornår det ikke gør.
 • Dialog omkring, hvordan metodens artefakter og ceremonier kan benyttes og tilpasses til deltagernes arbejde.
 • Forståelse for de agile teamroller og deres ansvarsområder samt opgaver.

Agile teamroller

 • Praktiske eksempler på, hvilke udfordringer man typisk støder på med rollerne, og hvordan de kan løses på baggrund af undervisernes egne erfaringer.
 • Indsigt i, hvordan samspillet mellem de traditionelle roller i staten og de agile roller kan se ud.
 • Retrospective hvor der reflekteres over dagen.

Afrunding

 • De vigtigste læringspunkter fra dagen omdannes til en handlingsplan, som kan fungere som startskuddet på deltagernes agile rejse.

Tak for i dag

 • Eventuelt udestående spørgsmål besvares.
Anden kursusdag

Styring af lovgivning, indkøb og andre krav i et agilt setup

Velkommen til dag 2

 • Opsamling på læring fra dag 1.
 • Gennemgang af tilpasninger på baggrund af retrospective fra dag 1.

Lovgivning og indkøb

 • Forståelse for, hvordan arbejder agilt ved indkøb og når man er underlagt bestemte love
 • Konkrete eksempler på cases om agil lovgivning i staten.
 • Indsigt i metoder for udvælgelse af en agil leverandør og budgettering i et agilt setup i staten.

Fra kravsspecifikation til backlog

 • Forståelse for nedbrydning af krav til features og user stories og disses acceptkriterier. 
 • Erfaring med formulering af user stories baseret på deltagernes egne opgaver. 
 • Forståelse for omstillingen fra projekt (plandrevet) til produkt (værdidrevet). 
 • Forståelse for Minimum Viable Product og diskussion af udfordringer med MVP’er
 • Dialog omkring deltagernes udfordringer med den agile tilgang i staten.

Agil kravstyring

 • Forståelse for estimering og prioritering af opgaver i et agilt setup
 • Konkrete metoder og værktøjer som deltagerne kan bruge til at estimere og prioritere deres eller teamets opgaver.

Agile teamroller

 • Praktiske eksempler på, hvilke udfordringer man typisk støder på med rollerne, og hvordan de kan løses på baggrund af undervisernes egne erfaringer.
 • Indsigt i, hvordan samspillet mellem de traditionelle roller i staten og de agile roller kan se ud.
 • Retrospective hvor der reflekteres over dagen.

Afrunding

 • Retrospective hvor der reflekteres over dagen.
 • De vigtigste læringspunkter fra dagen omdannes til en handlingsplan, som kan fungere som startskuddet på deltagernes agile rejse.

Tak for i dag

 • Eventuelt udestående spørgsmål besvares.
Tredje kursusdag

Håndtering af it-projekter og statslige interessenter

Velkommen til dag 3

 • Opsamling på læring fra dag 2.
 • Gennemgang af tilpasninger på baggrund af retrospective fra dag 2.

Statens it-projektmodel

 • Forståelse for kravene til it-projekter i staten.
 • Indblik i de fire faser i statens it-projektmodel.
 • Casemateriale om agile projekter i staten, der benyttede projektmodellen.

Interessenthåndtering

 • Forståelse for hvordan interessentlandskabet differentierer i et traditionelt og et agilt setup
 • Håndtering af typiske interessentdilemmaer som deltagerne kan støde på i deres arbejde.

Afrapportering og måling

 • Forståelse for den agile tilgang til afrapportering og måling.
 • Undervisernes best practices og anbefalinger til brugbare agile målinger.
 • Konkrete metoder og værktøjer som deltagerne kan bruge til at måle deres egne agile initiativer.

Netværksgrupper

 • Dannelse af netværksgrupper på tværs af kurset baseret på temaer, der udspringer af handlingsplanerne.
 • Tidslinje over fremtiden med netværksgrupperne.

Afrunding

 • Evalueringsskema udfyldes og feedback udveksles.
 • De vigtigste læringspunkter fra de tre dage opsummeres til deltagernes individuelle takeaways

Tak for i dag

 • Eventuelt udestående spørgsmål besvares.